Polski support SoccerProject

Moderators: Moderator, Polish Moderators

User avatar
WojT
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1132
Joined: Fri Apr 13, 2007 1:24 pm
Location: Jaworzno (Poland)
Contact:

Post by WojT » Mon Oct 15, 2007 12:52 pm

Dzi¶ w miêdzyczasie kiedy nie mo¿na by³o zalogowaæ siê do soccerproject stworzy³em tak na szybko nowe logo portalu. Zbieram teraz oceny :D
A oto one
Image
Team: Real Jaworzno
Nick: bezimienny
Division: E.17

User avatar
Kefu
Team Board Member
Posts: 419
Joined: Wed Jul 04, 2007 11:23 am
Location: Zabrze

Post by Kefu » Mon Oct 15, 2007 9:50 pm

WojT wrote:Dzi¶ w miêdzyczasie kiedy nie mo¿na by³o zalogowaæ siê do soccerproject stworzy³em tak na szybko nowe logo portalu. Zbieram teraz oceny :D
A oto one
Image
Jezeli moge ocebnic w skali od 0-10. Daje 10+ :D
Proste a zarazem bardzo ³adne :wink:
Image
Polska Spo³eczno¶æ SoccerProject.com -Do³±cz!!!

User avatar
WojT
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1132
Joined: Fri Apr 13, 2007 1:24 pm
Location: Jaworzno (Poland)
Contact:

Post by WojT » Wed Oct 17, 2007 1:36 pm

Dzi¶ przez swoj± zabawê w usuwaniu zbêdnych rzeczy z portalu jakim¶ cudem pousuwa³y mi siê pliki uruchamiaj±ce portal (najgorsza sprawa z postami) - postaram siê je uzupe³niæ - chocia¿ ju¿ dzi¶ kilka wa¿nych rzeczy zamie¶ci³em :D
Team: Real Jaworzno
Nick: bezimienny
Division: E.17

User avatar
KajTeK
Team Board Member
Posts: 384
Joined: Mon Aug 06, 2007 7:27 pm
Location: Zabrze POL
Contact:

Post by KajTeK » Wed Oct 17, 2007 10:06 pm

ja te¿ daje 10 ale - a minus za pi³karza akurat z fify :D
Manager - KajTeK
Team - F.C. Zabijaki G.311

User avatar
WojT
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1132
Joined: Fri Apr 13, 2007 1:24 pm
Location: Jaworzno (Poland)
Contact:

Post by WojT » Fri Oct 19, 2007 1:50 pm

No to ch³opaki poszukujê jakiego¶ zdjêcia dowolnego pi³karza z pi³k± przy nodze :D najlepiej strzelaj±cego przewrotk± :D lub szczupakiem :D, zreszt± obojêtnie jakie byle by pasowa³o na logo :D
Team: Real Jaworzno
Nick: bezimienny
Division: E.17

User avatar
WojT
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1132
Joined: Fri Apr 13, 2007 1:24 pm
Location: Jaworzno (Poland)
Contact:

WA¯NE - www.sp-poland.com

Post by WojT » Thu Dec 27, 2007 10:39 pm

Od godziny 22:00 portal www.sp-poland.com jest niedostêpny. Jest to spowodowane delegacj± domeny na nowe miejsce (mo¿e to potrwaæ do 48 godzin - poprawienie wszystkich wpisów w dns'ach)
Je¿eli kto¶ potrzebuje skorzystaæ z portalu to jest dostêpny pod adresem www.sp-poland.pl.pl ale musicie siê liczyæ z tym ¿e jest obecnie bez grafik (czekam na delegacjê domeny aby zacz±³ czytaæ poprawnie miejsca umieszczenia grafik).
Tak wiêc proszê o trochê cierpliwo¶ci.
Team: Real Jaworzno
Nick: bezimienny
Division: E.17

User avatar
WojT
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1132
Joined: Fri Apr 13, 2007 1:24 pm
Location: Jaworzno (Poland)
Contact:

Post by WojT » Thu Jan 03, 2008 9:25 am

Ju¿ wszystko na portalu dzia³a jak nale¿y - domena przekierowana (musia³em jeszcze pozmieniaæ dane na serwerze aby wszystko zaczê³o ze sob± wspó³pracowaæ :P)

Tak, ¿e mi³o mi o¶wiadczyæ ¿e wszystko gotowe - teraz muszê nadrobiæ zaleg³o¶ci pucharowe.
Team: Real Jaworzno
Nick: bezimienny
Division: E.17

User avatar
WojT
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1132
Joined: Fri Apr 13, 2007 1:24 pm
Location: Jaworzno (Poland)
Contact:

Post by WojT » Mon Jan 07, 2008 10:54 pm

Dzi¶ dziêki morderczej pracy 8) Magika powsta³ pierwszy wywiad ze wspó³twórc± Ligi polskiej i PP i nie tylko.
Oczywi¶cie pe³en wywiad do przeczytania na portalu polskiej spo³eczno¶ci
Team: Real Jaworzno
Nick: bezimienny
Division: E.17

User avatar
WojT
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1132
Joined: Fri Apr 13, 2007 1:24 pm
Location: Jaworzno (Poland)
Contact:

Post by WojT » Wed Feb 06, 2008 11:33 pm

Zbli¿a siê koniec sezonu, a co za tym idzie nastêpuj± potê¿ne zmiany w prowadzeniu polskiego supportu.
Od najbli¿szego sezonu wszelkie informacje na temat meczów, terminów, tabel, itp bêd± umieszczane na www.sp-poland.com
Zmiany mog± wi±zaæ siê z likwidacj± obecnie zamieszczonego tam forum, ale zrobiê wszystko aby uda³o siê je zastosowaæ (muszê po prostu przetestowaæ niepewny most ³±cz±cy joomle z smf).
Dziêki wytê¿onej pracy pearljammera, gladiatora no i Ufusa - testerów nowego oprogramowania, wiemy czego mo¿emy siê ju¿ spodziewaæ po nowym dziele.
A wiêc trzymajcie kciuki za powodzenie.

P.S. Jutro rano zdecydujê kiedy zamkn±æ na czas instalacji portal - niestety pó¼niejsza konfiguracja zabierze do¶æ du¿o czasu aby skonfigurowaæ i przygotowaæ poszczególne ligi.
Team: Real Jaworzno
Nick: bezimienny
Division: E.17

User avatar
WojT
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1132
Joined: Fri Apr 13, 2007 1:24 pm
Location: Jaworzno (Poland)
Contact:

Re: Polski support SoccerProject

Post by WojT » Mon Sep 29, 2008 11:39 am

Chwilowo polski support SoccerProject jest zablokowany. Spowodowane to jest przekroczeniem dopuszczalnego miejsca na bazę danych uzyskaną przez Dostawcę (20MB). Niestety przy okazji braku miejsca uszkodziła się tabela odpowiedzialna za sesje odwiedzin (przez to widnieje błąd na stronie). Obecnie staram się przenieść całą bazę danych na komp w domu i spróbować zmniejszyć zawartość bazy danych.

Jeżeli ktoś zna jakiś serwer który obsługuje php i mysql z qoutą na mysql w granicach ok. 100 MB i w miarę tanio to proszę o wiadomość - lub ewentualnie jak ktoś posiada stałe łącze do netu (typu DSL) i ma jakiś serwer uruchomiony. Obciążenie strony nie jest wielkie - gorzej z miejscem na bazie danych.

Wykup 100MB bazy MySQL w ohv.pl gdzie mam jeszcze miejsce to koszt ok. 250 zł netto rocznie - więc za bardzo mi się nie uśmiecha wykładać taką kasę :)
Team: Real Jaworzno
Nick: bezimienny
Division: E.17

Post Reply

Return to “Ogolna dyskusja(pl)”