FAQ

Moderators: Moderator, Polish Moderators

Post Reply
User avatar
Gladiator
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1689
Joined: Sat Sep 09, 2006 6:05 pm
Location: Poland

FAQ

Post by Gladiator » Thu Jan 25, 2007 7:20 pm

FAQ - czyli czêsto zadawane pytania.

- Dosta³em bana. Co mam zrobiæ, ¿eby siê odwo³aæ ?
Odp : Powiniene¶ dostaæ e-mail od szeryfa, z wyja¶nieniem dlaczego zosta³e¶ zablokowany, na adres który poda³e¶ w profilu. Najlepiej jest z³o¿yæ odwo³anie u szeryfa, który Ciê zablokowa³, dlatego powiniene¶ z³o¿yæ wyja¶nienia odpisuj±c na otrzyman± wiadomo¶æ. Tutaj s± równie¿ opisane najwa¿niejsze przyczyny zawieszeñ, oraz informacja co nale¿y zrobiæ w przypadku otrzymania bana.

- Niedawno dosta³em zespó³. Kiedy bêdê móg³ kupowaæ nowych zawodników ?
Odp : Po tygodniu od przydzielenia Ci zespo³u.

- Czy warto zatrudniaæ najlepszych i najdro¿szych pracowników ?
Odp : Tak. Ich pensje nie s± przecie¿ bardzo wysokie. Warto tak¿e wysy³aæ ich na kursy, aby poprawiali swoje umiejêtno¶ci, a¿ uzyskaj± ocenê 100%.

- Jak wygl±da system rozgrywek ligowych i pucharowych ?
Odp : Najwy¿ej w ligowej hierarchii znajduje siê liga A, potem mamy 3 ligi B, 9 lig C itd. a¿ do ligi H. W Pucharze SP graj± automatycznie wszystkie zespo³y.

- Zapisa³em siê do turnieju towarzyskiego dla 4 dru¿yn i zap³aci³em 50.000 wpisowego. Ile zyskam wygrywaj±c ten turniej ?

Odp : Ka¿da dru¿yna zapisuj±ca siê do takiego turnieju wp³aca wpisowe. Suma wpisowych od wszystkich zespo³ów graj±cych w turnieju tworzy pulê. Zwyciêzca turnieju otrzymuje 50% pieniêdzy w puli, drugi zespó³ 25%, a 3 oraz 4 miejsce po 12,5%. Zyskasz 100.000.

- Jestem nowy i nie wiem jak mam ustawiæ sk³ad na mecz.
Odp : Wybierasz w menu : Zespó³ -> Mecze -> Terminarz.
Tam w rubryce Taktyka klikasz "Ustaw" dla interesuj±cego Ciê meczu. Po ustaleniu sk³adu dajesz "Zapisz" i gotowe.

- Nie wiem co oznaczaj± te skróty, np. LB, CB, LF, CF, RF !

Odp : Okre¶laj± na jakiej pozycji w zespole gra dany gracz :
GK- bramkarz
LB- Lewy obroñca
CB- ¶rodkowy obroñca
SW-Stoper
RB- prawy obroñca
LM- Lewy pomocnik
CM- ¶rodkowy pomocnik
RM- prawy pomocnik
LF- Lewy napastnik
CF- ¶rodkowy napastnik
RF- Prawy napastnik

- Czy je¶li ustawiê lewego napastnika na prawym napadzie, to zagra s³abiej ?
Odp : Tak, zagra o kilka "oczek" s³abiej.

- Czy s± jakie¶ raporty z treningów ?

Odp : Niestety nie, sam musisz dogl±daæ swoich zawodników.

- Nie mogê siê zalogowaæ, wyskakuje informacja, ¿e trwaj± mecze. Czy podczas meczy nie mo¿na siê logowaæ ? Jak d³ugo trzeba czekaæ, ¿eby móc siê zalogowaæ ?
Odp : Podczas trwania meczy nie mo¿na siê logowaæ. Symulacje s± przeprowadzane 5 razy dziennie, o 4:00, 10:00, 14:00, 18:00, 22:00. Symulacja o 4:00 jest d³u¿sza ni¿ pozosta³e, które z regu³y nie trwaj± d³u¿ej ni¿ 30 minut.

- Jak powiêkszyæ liczbê reklam na stadionie ?
Odp : Rozbudowuj±c stadion zyskasz wiêcej miejsc na reklamê.

- Co to jest Liga Polska ? Mo¿na siê do niej jako¶ zapisaæ ?
Odp : S± to nieoficjalne rozgrywki zrzeszaj±ce zespo³y z Polski. Prowadzone s± one na forum (w dziale Liga Polska), tam te¿ mo¿na siê zg³osiæ do tych rozgrywek.

- Gdzie mogê reklamowaæ swoich graczy ?
Odp : Na forum w dziale Transfers i tylko tam. Oczywi¶cie przed tym musisz przeczytaæ zasady umieszczania og³oszeñ transferowych obowi±zuj±ce na takim forum.

- Czy i jak mo¿na zmieniæ narodowo¶æ oraz nazwê dru¿yny ?
Odp : Zmiana narodowo¶ci i nazwy dru¿yny jest mo¿liwa jedynie w pierwszych dniach nowego sezonu, ale jedynie przez posiadaczy SPFA.

- Po zarejestrowaniu siê na forum widzê w tek¶cie dziwne znaki zamiast polskich liter ? Czy da siê to jako¶ zmieniæ ?
Odp : Wejd¼ do profilu swojego konta w menu na górze i jako jêzyk forum wybierz jêzyk polski.

- Kiedy zawodnicy odzyskuj± kondycjê i w jakim stopniu ? Od czego to zale¿y ?
Odp : Zawodnicy odzyskuja kondycjê podczas porannej symulacji o 4:00. Na ilo¶æ odzyskiwanej kondycji ma wp³yw wiek zawodnika oraz jego pozycja (bramkarz/gracz z pola). Wygl±da to nastêpuj±co :

Bramkarze:
17-23 lat→ +10%
24-31 lat → +15%
32-33 lat → +10%
>33 lata → +5% ...

Gracze z pola:
17-20 lat → +10%
21-28 lat → +15%
29-30 lat → +10%
> 30 lat → +5%

- Dlaczego spad³a mi atmosfera w dru¿ynie ? Jak j± podnie¶æ ? Co wp³ywa na zmianê atmosfery ?
Odp: Atmosfera spada, gdy robisz transfery. Ka¿de kupno/sprzeda¿ zawodnia obni¿a atmosferê o 5%. Do tego przed nowym sezonem atmosfera u wszystkich zespo³ów jest zmieniana na 90% jej poprzedniej warto¶ci (np. gdy by³a na poziomie 90%, to zmienia siê na 81%). Niski stan murawy (poni¿ej 60% ?) obni¿a atmoferê o pewn± ilo¶æ procent.

Atmosferê mo¿na podnie¶æ rozgrywaj±c mecze :
- Mecze ligowe i pucharowe (+2% za zwyciestwo, +1% za remis i +0.5% za porazke)
- Mecz pucharu towarzyskiego (zawsze +1%)
- Mecz towarzyski (+1% za zwyciestwo, +0.75% za remis i +0.5% za porazke)

- Co decyduje o kolejno¶ci w tabeli w przypadku równej liczby punktów ?
Odp: Najpierw oczywi¶cie licz± siê punkty. W przypadku równej ich liczby licz± siê kolejno:
1. Liczba zwyciêstw
2. Ró¿nica bramek
3. Liczba strzelonych bramek
Nie s± brane pod uwagê spotkania pomiêdzy 'zainteresowanymi' zespo³ami.

- Na podstawie czego s± sortowane zespo³y w tabeli na pocz±tku sezonu ?
Odp: S± sortowane wzglêdem oceny zespo³u w porz±dku rosn±cym (od góry zespo³y z najni¿sz± ocen±). // tego pewien nie jestem, ale tak mi siê wydaje (Gladiator)

- Dlaczego inni wystawili wyzwania na li¶cie chêtnych na ponad 2 tygodnie do przodu, a ja nie mogê ?
Odp : Posiadacze SPFA mog± wystawiaæ wyzwania na góra 3 tygodnie do przodu, a gracze bez SPFA na góra 2 tyg. do przodu.

- Jak zmieniaj± siê punkty w rankingu mened¿erów ?
Odp: Rodzaj meczu : punkty za wygran± / za pora¿kê
- mecz ligowy: +4 / -4
- mecz pucharowy: +5 / -5
- mecz towarzyski: +1 / -1
- mecz w TTow: +2 / -2
Last edited by Gladiator on Sun Sep 16, 2007 2:56 pm, edited 3 times in total.
Manager: Gladiator
Team: FC Vixa (D.12)

Image
Regulamin (forum) (transfery)

pearljammer
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1663
Joined: Wed Sep 27, 2006 11:15 am
Location: Lodz (Poland)

Post by pearljammer » Fri Aug 24, 2007 5:00 pm

-Kiedy regeneruje siê kondycja?
Kondycja regeneruje siê przy symulacji o godz. 4 po meczu. Najpierw jest mecz, po nim dopiero stadion, transfery, regeneracja itp.

-Jak dzia³a zmiana pracownika na atmosferê w dru¿ynie?
Gdy zmienimy pracownika morale ka¿dego zawodnika idzie o 10% w górê. Pracownik musi byæ d³ugo w klubie. Na pewno minimum jeden sezon.

-Czy warto inwestowaæ w szkó³kê juniorów?
Tak, warto. Dziêki temu dostajemy juniorów do dru¿yny.

-Ile trwa rozbudowa szkó³ki oraz co jaki czas dochodz± juniorzy?
Mamy trzy poziomy szkó³ki. Ka¿dy kosztuje 500k. Pierwszy poziom budujemy 20 dni, a junior wychodzi ¶rednio co 60 dni. Drugi poziom budujemy 40 dni, junior wychodzi co 40 dni. Trzeci poziom budujemy 60 dni, junior wychodzi co 20 dni.

-Kiedy rozbudowywaæ miejsca siêdzace na stadionie?
Najlepiej robiæ to równomiernie z ilo¶cia fanów, je¶li jest nadmiar pieniêdzy mo¿na zrobiæ kilka tysiêcy wiêcej.

-Jak ustawiaæ trening, samemu czy automatyczny?
Lepiej samemu, mo¿na wtedy ustawiæ co siê chce. Je¶li nie mamy wiele czasu to mo¿na daæ automatyczny, wtedy trener sam ustawi zawodnikom umiejêtno¶ci do trenowania.


-Ile dni zawodnik jest na li¶cie transferowej?
Zawodnik na li¶cie znajduje siê 6 dni. Przez pierwsze dwa dni od wystawienia nie mo¿na go sprzedaæ. Licytacja mo¿e siê przed³u¿yæ je¶li ostatniego dnia pojawi siê oferta, wtedy trzeba czekaæ kolejny dzieñ. Dostaniemy zawodnika jak nie bêdzie oferty przec ca³y ostatni dzieñ licytacji.

-Czy na ka¿dy sezon dostajê dodatkowe pieni±dze?
Nie, dostajemy tylko pieni±dze na start. Pó¼niej tylko z reklam, meczów, transferów, pucharu oraz miejsc 1-5 w lidze.

-Logujê siê z bratem na jednym komputerze, co mi wolno, a co nie?
Wolno graæ mecze towarzyskie. Nie wolno robiæ transferów miêdzy sob±, graæ we wspólnych turniejach.

-Czy mogê byæ na minusie?
Tak, mo¿na mieæ ujemny bud¿et, je¶li bêdzie wynosi³ wiêcej ni¿ 2mln to mamy tydzieñ na wyj¶cie z d³ugów, je¶li siê nie uda to niestety koniec gry.
-Dosta³em ofertê za zawodnika, czy mogê wtedy siê wycofaæ i zdj±æ zawodnika z listy?
Niestety nie ma takiej mo¿liwo¶ci.


-Co ile ro¶nie 1% oceny ogólnej zawodnika?
1% ro¶nie co 15% ka¿dej wytrenowanej umiejêtno¶ci. Przy g³ównych umiejêtno¶cia ro¶nie trochê szybciej. Jest mo¿liwo¶æ zdobycia 13% oceny ogólnej po wytrenowaniu g³ównej umiejêtno¶ci.

-Mam szkó³kê na pierwszym poziomie, budujê drugi. Z którego poziomu przyjdzie junior?
Juniorzy przychodz± ze szkó³ki ju¿ wybudowanej, w tym przypadku bêdzie to poziom pierwszy.

-Co ile meczów ro¶nie do¶wiadczenie u zawodników?
3-4 mecze ligowe 1%
6-8 turnieje towarzyskie 1%
10-12 mecze towarzyskie 1%

-Co oznaczaj± litery Z,R,P?
Z - zwyciêstwo (ang. W)
R - remis (ang. D)
P - pora¿ka (ang. L)

-Czy warto dbaæ o atmosferê?
Tak warto. Im wy¿sza atmosfera tym lepiej dru¿yna gra.

-Kiedy atmosfera idzie w dó³ i jak j± poprawiæ?
Atmosfera idzie w dó³ przy transferach. Ka¿dy transfer to -5%. Poprawiæ j± mo¿na tylko w jeden sposób, graj±c mecze.

-Co oznaczaj± skróty w terminarzu: L, P, Tow, TTow?
L - liga
P - puchar
Tow - towarzyski
TTow - turniej towarzyski

-O ile schodzi morale niegraj±cemu zawodnikowi po ka¿dym meczu?
Po meczu ligowych i pucharowym 4-6%. Po meczu towarzyskim 0-1%.

-Co oznacza czerwony i zielony pasek na li¶cie transferowej?
Czerwony pasek oznacza niedostêpno¶æ zawodnika czyli, ¿e nie minê³y dwa dni od wystawienia na listê. Zielony oznacza, ¿e zawodnik jest dostêpny i mo¿na w ka¿dej chwili go sprzedaæ.

-Co zrobiæ gdy dosta³em nierealn± ofertê za zawodnika?
Najlepiej napisaæ o tym do jednego z szeryfów, a on anuluje ofertê.

-Czy zawieszenia zawodnika w ostatniej kolejce przechodz± na kolejny sezon?

Nie przechodz±.

-Mam bardzo dobrego m³odego bramkarza, a gra du¿o s³abiej ni¿ powinien, czemu?
Z bramkarzami jest tak jak z winem, im starszy tym lepszy. Bramkarze na miarê swoich mo¿liwo¶ci graj± od 23 lat do 33 lat. Zawodnicy z pola miêdzy 20, a 30 lat.


-Mam powy¿ej 35 zawodników, czy nadal bêd± przychodziæ juniorzy?
Tak, juniorzy bêd± przychodziæ niezale¿nie od ilo¶ci zawodników w sk³adzie.
Last edited by pearljammer on Sat Dec 15, 2007 12:20 pm, edited 3 times in total.
"If you hate something don't you do it too..."

User avatar
Gladiator
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1689
Joined: Sat Sep 09, 2006 6:05 pm
Location: Poland

Post by Gladiator » Mon Aug 27, 2007 2:48 pm

Ciekawostka z forum globalnego dotycz±ca sposobu wyliczania kosztów meczu u siebie .
- - - - - - - - - - - - - - -
Koszt meczu u siebie = (Ilo¶æ miejsc na stadionie / 100) + (Ilo¶æ miejsc parkingowych /100) + (Ilo¶æ toalet) + (Typ o¶wietlenia x 50)* + (Ilo¶æ barów x 25) + (Typ tablic wyników x20)*
- - - - - - - - - - - - - - -
* Typy o¶wietlenia
Brak = 0
S³abe = 1
¦rednie = 2
Silne = 3


Je¶li masz cztery o¶wietlenia typu silne, to wydasz
[4 x (3 x 50)] = �600

Posiadaj±c jedno o¶wietlenie typu¶rednie oraz trzy s³abe wydasz
[1 x (2 x 50)] + [3 x (1 x 50)] = �250
--------------------------
* Typ tablic wyników
Rêczna: 1
Elektryczna: 2
Prosty Ekran: 3
Zaawansowana tablica video: 4


Zasada jest podobna jak w poprzednim przypadku z o¶wietleniem:

Dwie elektryczne tablice wyników to koszt
[2 x (2 x 20)] = �80

Jedna rêczna i jedna zaawansowana tablica videa to koszt
[1 x (1 x 20)] + [1 x (4 x 20)] = �100
--------------------------
Oryginalny tekst:
Zé da Silva wrote:Home game costs = (Number of seats / 100) + (Number of parking spaces / 100) + (Number of toilets) + (Type of lights x 50)* + (Number of bars x 25) + (Type of scoreboards x 20)*

*Type of lights
None: 0
Weak: 1
Medium: 2
Strong: 3


So if you have four strong lights you will spend
[4 x (3 x 50)] = �600

If you have one medium and three weak you will spend
[1 x (2 x 50)] + [3 x (1 x 50)] = �250


*Type of scoreboards
Manual: 1
Electrical: 2
Simple ledwall: 3
HiTech Videowall: 4


This works pretty much like the lights' system:

Two electrical scoreboards will cost
[2 x (2 x 20)] = �80

One manual and one HiTech Videowall will cost
[1 x (1 x 20)] + [1 x (4 x 20)] = �100
Sprawd¼my, czy wzór dzia³a. W moim przypadku wygl±da to tak:
- ilo¶æ miejsc na stadionie: 17000
- ilo¶æ miejsc parkingowych: 6400
- ilo¶æ toalet: 345
- ilo¶æ barów: 70
- tablice wyników: Prosty ekran + elektryczna
- typy o¶wietlenia: 4x silne

Po podstawieniu do wzoru:
Koszt meczu u siebie = (17000 / 100) + (6400 /100) + (345) + (4 * 3 * 50) + (70 * 25) + ( 5 * 20) = 170 + 64 + 345 + 600 + 1750 + 100 = 3029.

G³ównym sk³adnikiem tej sumy jest jak siê okazuje (w moim przypadku) ilo¶æ barów.

Ostatni mój mecz u siebie:
- € 3.029,00 FC Vixa-FC Ares 2-2 Koszty meczu u siebie

Zatem wzór siê gadza (dla mojego zespo³u).
Manager: Gladiator
Team: FC Vixa (D.12)

Image
Regulamin (forum) (transfery)

User avatar
Ufuss
Team President
Posts: 603
Joined: Thu Jun 07, 2007 9:26 am
Location: woj. podkarpackie

Post by Ufuss » Fri Sep 28, 2007 4:39 pm

-Co decyduje o tym jaki zawodnik przyjdzie ze szkó³ki juniorskiej (w jakim bedzie wieku, na jakiej pozycji bedzie gral, i czy bedzie dobry czy beznadziejny)?
Wiek to 17-20lat
pozycja i to jaki bêdzie po wytrenowaniu go jest w 100% losowe i nie do przewidzenia.

-Co oznacza "HS"?
HS jest to ukryta umiejêtno¶æ.

-Co wp³ywa na ocene ogóln± zawodników?
Na ocene ogóln± wp³ywaja prawie wszystkie umiejêtno¶ci, oprócz agresji i kondycji, za¶ skile g³ówne (te pogrubione) i Hiden Skill liczone s± podwójnie.

-Jaki jest wzór na obliczenie oceny ogólnej?
Wzór na obliczenie oceny ogólnej to suma ka¿dej umiejêtno¶ci orpócz agresji i kondycji z dwukrotnym policzeniem skili g³ównych i ukrytej umiejêtno¶ci podzielona przez 15.
Przyklad dla obroncy:
A-Morale
B-Do¶wiadczenie
C-Wytrzyma³o¶æ
D-Szybko¶æ
E-Panowanie nad pi³k±
F-Podania
G-Strza³
H-Wyprowadzenie pi³ki
I-Si³a
J-Gra G³ow±
K-Odbiór pi³ki
L-Ukryta umiejêtno¶æ
Ocena ogólna=(A+B+C+D+E+F+G+H+I+2*J+2*K+2*L)/15

-Co decyduje o tym kto wygra mecz?
O tym kto wygra mecz decyduje suma trzech lini formacji (obrony, pomocy, ataku)

-Co wp³ywa na to, ile % dostana nasze poszczególne formacje (obrona, pomoc, atak)?
Na formacje wp³ywa:
-ocena meczowa zawodników,
-agresja jak± ustawimy na dany mecz,
-atmosfera w dru¿ynie,
-taktyka,
-kapitan,
-to czy gramy u siebie, czy na wyje¼dzie.

-Jakie s± "+" i "-" dla poszczególnych taktyk?
Image

-Jakie powinny byæ proporcje parkingów, toalet i barów w porównaniu do liczby krzese³ek?
Parkingi, bary i toalety powinno sie rozbudowywac wedlug wzoru:
Parkingi = 33-40% liczby krzese³ek
Toalety = 1-1,5% liczby krzese³ek
Bary = 0,2-0,5% liczby krzese³ek

-Jakie s± sposoby do zarobienia pieniêdzy?
Zarabiaæ kase mo¿na na wiele sposobów:
1) transfery (kupowaæ taniej, sprzedawaæ dro¿ej)
2) wygrywanie TTow
3) rozgrywanie jak najwiêkszej ilo¶ci spotkañ towarzyskich (Tow) na w³asnym boisku (nawet je¶li zarobisz 10K za jeden mecz, to po ca³ym dniu gdzie masz 4sloty zarobisz 40K, a po ca³ym sezonie oko³o 2,5M)
4) odpowiedni dobór pensji (jesli zawodnik nie gra w lidze albo pucharach (L albo P) za czesto warto daæ takiemu zawodnikowi zamiast pensji podstawowej, premie za wygran±
5) rozbudowa stadionu (oczywi¶cie w takim stopniu, w jakim to jest potrzebne, czyli zale¿nie od ilo¶ci naszych fanów i od ligi w jakiej gramy, bo jak wiadomo im wy¿sza liga, tym lepsze zespo³y, z wiêksz± ilo¶ci± fanów, a kibicami na meczu s± tak¿e fani dru¿yny go¶ci)
6) zwiekszanie liczby fanów poprzez wygrywanie jak najwiêkszej liczby meczy ligowych i pucharowych (L i P), rozgrywanie jak najwiêkszej liczby meczy w turniejach towarzyszkich (TTow) i meczy towarzyskich (Tow), aby zwiêkszyæ liczbe fanów swojego zespo³u, a co za tym idzie, aby wiêcej kibiców przychodzi³o na mecze
7) m±dre dobieranie reklam na stadionie (najlepiej jak najdro¿sze, na jak najmniejsz± liczbê dni).

-Kiedy zawodnikowi wyp³acana jest "Premia za wygran±"?
Zawodnik otrzyma "Premie za wygran±" tylko, gdy podczas meczu Ligowego (L), lub Pucharowego (P) bêdzie:
1) gra³ w meczu (bêdzie jednym z jedenastu graj±cych)
2) siedzia³ na ³awce rezerowych (bêdzie jednym z piêciu rezerwowych).
W ¿adnym innym przypadku premia za wygran± nie jest wyp³acana.

-Co siê stanie je¶li zmienie nazwe dru¿yny?
Po zmianie nazwy stan twojego konta zmniejszy siê o 250 000€, oraz ubêdzie ci 3% kibiców. Przyk³adowo z 1000kibiców zostanie ci 970.
Last edited by Ufuss on Sat Jun 21, 2008 7:42 pm, edited 1 time in total.
Manager: Ufu
Team: Yabadaba

Image

pearljammer
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1663
Joined: Wed Sep 27, 2006 11:15 am
Location: Lodz (Poland)

Post by pearljammer » Thu Jun 19, 2008 11:27 am

-Ile dostanê pieniêdzy za awans?
Ponizej jest dokladnie rozpisane, kto, gdzie i ile dostanie.

1st in A : �3.000.000
2nd in A : �1.600.000
3rd in A : �1.000.000
4th in A : �600.000
5th in A : �400.000

1st in B : �2.790.000
2nd in B : �1.488.000
3rd in B : �930.000
4th in B : �558.000
5th in B : �372.000

1st in C : �2.580.000
2nd in C : �1.376.000
3rd in C : �860.000
4th in C : �516.000
5th in C : �344.000

1st in D : �2.400.000
2nd in D : �1.280.000
3rd in D : �800.000
4th in D : �480.000
5th in D : �320.000

1st in E : �2.250.000
2nd in E : �1.200.000
3rd in E : �750.000
4th in E : �450.000
5th in E : �300.000

1st in F : �2.100.000
2nd in F : �1.120.000
3rd in F : �700.000
4th in F : �420.000
5th in F : �280.000

1st in G : �1.950.000
2nd in G : �1.040.000
3rd in G : �650.000
4th in G : �390.000
5th in G : �260.000

1st in H : �1.800.000
2nd in H : �960.000
3rd in H : �600.000
4th in H : �360.000
5th in H : �240.000
"If you hate something don't you do it too..."

Post Reply

Return to “Wszystko o SP + pytania (pl)”