Pravidla + Termínovka

Moderator: Czech Moderators

Post Reply
User avatar
ps2512
Member of the Soccer Project Association
Posts: 13982
Joined: Wed Feb 21, 2007 10:20 am
Location: Oleksovice
Contact:

Pravidla + Termínovka

Post by ps2512 » Thu Sep 01, 2011 8:43 am

Základní ustanovení
1.1. Pravidla stanoví základní podmínky organizace fotbalových soutěží pořádaných v rámci české komunity v SP (dále ČK v SP). Vztahují se na všechny jejich účastníky a na řídící orgány těchto soutěží.
1.2. Tyto soutěže jsou určeny pro české týmy - týmy, které mají v SP u manažera jako zemi uvedenou ČR.
1.3. V rámci soutěží ČK v SP se pořádají ligová a pohárová utkání formou přátelských utkání.
1.4. K vydání a změně pravidel je oprávněno Vedení soutěže.
1.5. Porušení nebo nedodržení těchto pravidel, rozpisů soutěží a termínové listiny se trestá kontumací utkání, příp. vyloučením ze soutěže(í) ČK v SP.

Organizace ligových soutěží
2.1. Soutěže se řídí Pravidly, rozpisy soutěží a termínovou listinou.
2.2. Rozpisy soutěží a termínovou listinu vydává Vedení soutěže a jsou závazné pro všechny manažery, komisaře, statistiky a Vedení soutěže.
2.3. Týmy jsou rozděleny do lig a v rámci lig do skupin. Tyto skupiny mají zpravidla 11 účastníků.
2.4. Každou jednotlivou skupinu řídí komisař, který dohlíží na dodržování Pravidel. Jemu je podřízen statistik, který zhotovuje statistiky. Tyto funkce lze spojit (komisař + statistik v jedné osobě).
3.1. Vedení soutěže zařazuje týmy do příslušných lig podle výsledků dosažených v minulém soutěžním ročníku a podle postupů a sestupů, a to na základě podané přihlášky do následujícího ročníku.
3.2. Podmínky pro přihlášení nových manažerů („nováčků“) do ČL vyhlásí Vedení soutěže současně s otevřením topiku „PŘIHLÁŠENÍ NOVÁČKŮ DO ČL“.
3.3. Celkový počet účastníků v následujícím ročníku a jejich rozdělení do lig a skupin vyhlásí Vedení soutěže po ukončení přihlášek pro stávající i nové manažery. Zařazení jednotlivých týmů do lig (skupin) bude poté uveřejněn na stránkách české SP komunity: http://www.soccerproject.co.cz, případně na fóru v sekci „Národní ligy + Evropa“.
3.4. Rozpis utkání se řídí Termínovou listinou a je uveřejněn na stránkách české SP komunity http://www.soccerproject.co.cz, případně na fóru v sekci „Národní ligy + Evropa (cz/sk)“ v topicích jednotlivých skupin.
3.5.
a) V ligové soutěži jsou týmy rozděleny do lig takto:
1. liga - jedna skupina
2. liga - dvě skupiny
3. liga - dvě skupiny atd.
b) V závislosti na počtu týmů přijatých do soutěže může být počet lig snížen, či zvýšen. A zároveň v nejnižší lize může být počet skupin zvýšen, či snížen. Skupiny nejnižší ligy také mohou mít dle potřeby nižší počet účastníků.
3.6. Vedení soutěže má právo vyloučit tým z účasti v příslušné lize, případně nezařadit do soutěží ČK v SP, pokud tým opakovaně nebo hrubě porušuje Pravidla soutěží ČK v SP.
3.7. Svou účast v dalším ročníku musí každý manager potvrdit přihláškou před začátkem nové sezony v příslušném topiku na foru SP v sekci „Národní ligy + Evropa“.
3.8. Ukončí-li tým své působení v soutěžích ČK v SP v průběhu soutěže, nebo byl-li vyloučen, všechny jeho odehrané i zbývající zápasy se kontumují dle článku 9.3 a je brán jako sestupující. V následující sezóně má právo se přihlásit a bude zařazen o ligu níž, než v jaké působil v minulé sezóně. V případě vyloučení z důvodu opakovaného hrubého porušení pravidel si Vedení soutěže vyhrazuje právo takovýto tým nepřijmout.
3.9. Článek 3.8. neplatí pro týmy vyloučené v minulém ročníku z nejnižší soutěže. Tyto týmy nemají automatické právo opětovného startu v následující sezóně. Pro opětovné zařazení do české ligy musí jejich manager v době přihlašování do nového ročníku napsat žádost o opětovné přijmutí v topicu „Vedení soutěže“ na foru SP v sekci „Národní ligy + Evropa (cz/sk)“, která je následně přijmuta / zamítnuta Vedením soutěže (přičemž Vedení posuzuje především důvody opuštění soutěže, aktivitu manažera v rámci ČK a pod.).
3.10. Doplňování míst v ligách, uvolněných z jakýchkoli důvodů, se uskutečňuje výhradně zvýšeným počtem postupujících z nižší ligy.
3.11. V případě potřeby může být i druhá nejnižší soutěž doplněna o „nováčky“. přičemž o tomto rozhoduje vedení soutěže před začátkem nového ročníku dle aktuální situace.

Systém ligových soutěží
4.1. V rámci skupin se hraje jednokolově systémem každý s každým formou přátelských utkání (vítězství 3 body, remíza 1 bod, prohra 0 bodů). Rozlosování je dáno náhodným losem. Následně nejlepších 8 týmů postupuje do vyřazovací části hrající se systémem K.O zápasů na dva vítězné zápasy. První utkání se hraje vždy na půdě výše postaveného týmu po základní části, druhé, odvetné utkání na půdě hůře postaveného týmu po základní části.
4.2. Postupujícím do dalšího kola, resp. vítězem dvojzápasu, se stává tým, který ve dvojzápase dosáhne vyššího počtu bodů. V případě rovnosti bodů (výhra + prohra, 2 remízy) rozhodne o postupujícím, resp. vítězi, dosažení lepšího skóre z obou utkání. Jestliže nastane shoda v dosaženém skóre (např. 1:3 + 4:2 nebo 0:0 + 2:2) stává se postupujícím, resp. vítězem dvojzápasu ten tým, který vsítil větší počet branek na hřišti soupeře.
4.3. Pokud o postupujícím nelze rozhodnout dle článku 4.2, hraje se třetí rozhodující zápas opět na půdě lépe postaveného týmu po základní části. V tomto utkání je povinen domácí tým zvolit v pozvánce k utkání variantu „S penaltami v případě remízy“, které budou rozhodovat o postupujícím v případě nerozhodného výsledku. Pokud domácí tým pošle pozvánku s variantou „Bez penalt v případě remízy“ a zápas skončí remízou, stává se postupujícím automaticky hostující tým.
4.4. Začátky utkání jsou stanoveny na 14.00 hodin ve středu a sobotu.
4.5. Pokud má některý tým v oficiálním termínu zápas přátelského poháru či pohárové Evropy je začátek utkání posunut v oficiální den na 10.00, případně dále na den předem ve 22.00, 18.00, 14.00, 10:00 (v uvedeném pořadí priority).
4.6. Bez ohledu na obsazenost, či neobsazenost oficiálního termínu je možno utkání předehrát v libovolném termínu pro předehrávky (uvedeny v článku 4.5) a to na základě svobodné a dobrovolné dohody obou aktérů, kterou oba veřejně deklarují na fóru v topiku příslušné ligy. V případě nesplnění těchto podmínek se utkání odehraje/neodehraje a bude komisařem posuzováno dle článku 4.5 těchto Pravidel.
4.7. Pokud při dodržení pravidla 7.4 není možnost odehrát utkání v rámci oficiálních termínů a předtermínů, kdy oba týmy mají volné termíny pro odehrání, ale vzájemně se v nich neshodují, může vedení soutěže na základě žádosti obou zúčastněných povolit sehrání zápasu i v jiném, výše neuvedeném předtermínu.
4.8. Na vlastní žádost managera týmu může vedení soutěže před rozlosováním nového ročníku provést administrativní sestup týmu o jednu či více lig níže (například při výprodeji hráčů apod.).

Postupující a sestupující
5.1. Počet sestupujících a postupujících z každé ligy je určen po rozlosování soutěže na základě počtu přihlášených účastníků. Z nejnižší ligy se nesestupuje.
5.2. Z 2.A a 2.B ligy postupují čtyři týmy (první dva týmy z každé skupiny), sestupuje šest týmů (z každé skupiny poslední tři týmy).
5.3. Z ostatních lig postupuje šest týmů (z každé skupiny první tři) a sestupuje šest týmů (z každé skupiny poslední tři).
5.4. Z nejnižší ligy se nesestupuje.

Pořadí týmů v soutěži
6.1. Celkové pořadí v každé skupině je určeno jednotlivými výsledky ve vyřazovací části. Vítězem prvního, skupinového kola, příslušné ligy je tým, který dosáhne nejvyššího počtu bodů. Tým, který dosáhne nejmenšího počtu bodů se umístí poslední.
6.2. Pokud mají po skončení prvního, skupinového kola, dané ligy dva nebo více týmů (mini-tabulka těchto týmů) stejný počet bodů, rozhoduje o jejich pořadí:
a) větší počet bodů ze vzájemných utkání
b) větší brankový rozdíl ze vzájemných utkání
c) větší počet branek vstřelený ze vzájemných utkání
d) větší brankový rozdíl ze všech utkání v lize
e) více vstřelených branek ze všech utkání v lize
f) lepší umístění týmu v tabulce českých manažerů v SP

Povinnosti týmů a manažerů
7.1. Povinností domácího týmu (respektive jeho manažera) je pozvat svého soupeře k zápasu. Domácí tým zve k zápasu nejpozději 7 dní před plánovaným utkáním (nepočítá se na hodiny, ale opravdu dny – např. pozvánku na 17.4. poslat nejpozději v průběhu 10.4., do půlnoci na 11.4.).
7.2. Povinností hostujícího týmu (manažera) je přijmout pozvánku k tomuto zápasu neprodleně při nejbližším přihlášení, nejpozději však 4 dny před utkáním (nepočítá se na hodiny, ale opravdu dny – např. pozvánka na zápas hraný 17.4. musí být potvrzena nejpozději v průběhu 13.4., do půlnoci na 14.4.).
7.3. O změně termínu jsou týmy povinny informovat Komisaře dané ligy a tuto změnu zveřejnit v topiku dané ligy. Tuto povinnost má manažer domácího týmu (bez ohledu na to, který tým má blokované termíny).
7.4. Manažer týmu je povinen si na oficiální termíny nesjednávat žádný přátelský zápas. Pokud si manažer sjedná přátelské utkání na tento termín (14.00 h) bude jeho utkání automaticky kontumováno v jeho neprospěch. Toto pravidlo se neuplatňuje, pokud byl termín utkání změněn podle článku 4.5 (vynucená předehrávka), nebo 4.6 (dobrovolně domluvená předehrávka). Dále je nutné, aby manažer týmu dbal na dostatek volných termínů pro odehrání ligových zápasů a zamezil tak kontumacím ve svůj neprospěch.
7.5. Manažer by neměl blokovat termín utkání ČL, resp. ČP (blokace, pool, pozvánka – včetně termínů pro předehrávky) a komplikovat tak pořadateli utkání posílání pozvánek. Blokování termínů utkání bude bráno jako přitěžující okolnost v rozhodování komisaře dané ligy (Vedení soutěže) o kontumování utkání v případě jeho nesehrání.
7.6. Změna pořadatele utkání je nepřípustná. Pokud ke změně dojde, utkání je kontumováno (oboustranná kontumace).
7.7. Tým, který má na soupisce více hráčů se stejným jménem i příjmením, je povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit do topiku Komisaře pro ligu, ve které působí. Pokud tak neučiní, bude to mít za následek trest od Komisaře ligy, který bude v jeho kompetenci, podle rozsahu ‚škod‘, které toto nenahlášení způsobí.
7.8. Manažer týmu je POVINEN si hlídat tresty udělené dle článku 10 sám. Na případná odvolání nebude brán zřetel.
7.9. Manažer je povinen dbát na stav svého hřiště. V případě, že nebude možné sehrát mistrovský zápas z důvodu nezpůsobilého hřiště, bude utkání kontumováno v neprospěch domácího týmu.

Povinnosti komisaře a statistika
8.1. V čele každé skupiny stojí Komisař, který bdí nad dodržováním pravidel a v souladu s nimi rozhoduje. V případě sporné situace, kterou nepopisují pravidla, předá záležitost k projednání Vedení soutěže. Zároveň zodpovídá za správné vynášení disciplinárních trestů (toho se může zhostit sám nebo ve spolupráci se Statistikem, který ho zastupuje v jeho nepřítomnosti). Proti rozhodnutí Komisaře se lze odvolat k Vedení soutěže.
8.2. Na řádné zasílání a přijímání pozvánek dohlíží Komisař dané ligy, případné nezaslání / nepřijmutí (či pozdní zaslání / přijmutí) pozvánky trestá kontumací.
8.3. Za hrubou chybu či porušení Pravidel, může být Komisař odvolán. O jeho odvolání rozhodne Vedení soutěže.
8.4. Statistik zpracovává výsledky zápasů v souladu s Pravidly a výsledky zveřejňuje na stránkách české SP komunity http://www.soccerproject.co.cz.

Tresty a kontumace
9.1. Základním trestem za porušení pravidel je kontumace. Uplatňuje se např:
a) Jestliže utkání nebylo sehráno z důvodu nezpůsobilého hřiště.
b) Neposlání pozvánky dle 7.1
c) Nepřijmutí pozvánky dle 7.2
d) Blokace termínu pro zápas dle 7.4
e) Blokace termínu pro zápas dle 7.5
f) Neoprávněný start hráče v zápase (ať už v základní sestavě, nebo jako střídající hráč).
9.2. Tým, který třikrát (3x) kontumuje SVÉ utkání podle článku 9.1. písmeno a) až e) (tedy kontumace za nesehrané utkání), je z ligy vyloučen. Všechny jeho dosud odehrané zápasy se kontumují, bez ohledu na dosažený výsledek v odehraných zápasech, a statistiky se ruší. V platnosti zůstávají pouze karty a kontumace udělené ostatním aktivním týmům v zápasech s vyloučeným týmem.
9.3. Trestem za kontumaci je prohra 0:3. Pokud tým, v jehož prospěch byl vyhlášen kontumační výsledek, dosáhl v zápase příznivějšího výsledku, je výsledek kontumace vypočítán jako rozdíl vstřelených a obdržených branek, ale maximální možný rozdíl je 10:0.
Je-li však tým vyloučen nebo ukončí-li své působení v soutěžích ČK v SP v průběhu soutěže, pak všechny jeho předchozí i následující zápasy jsou kontumovány v poměru 0:3, bez ohledu na výsledky dosažené v odehraných zápasech.
Příklad 1.: Na hřišti 6:2, do statistik se zapíše rozdíl branek, 6–2 = 4, tj. 4:0.
Ale příklad 2.: Na hřišti 14 : 1, do statistik se zapíše jen 10 : 0, přestože rozdíl 14 – 1 = 13.
9.4. Tým (manažer), který hrubým způsobem poruší Pravidla ČK v SP může být vyloučen z těchto soutěží. O jeho vyloučení rozhoduje Vedení soutěže.
9.5. I při porušení pravidla 7.1, 7.2, či obou zároveň, nenásleduje sankce podle 9.1, pokud se dotčení manažeři dohodnou a tuto dohodu oba v příslušném topiku zveřejní, že s touto výjimkou souhlasí a zápas chtějí sehrát. Tato dohoda musí být ale zveřejněna vždy před odehráním zápasu. Zpětná legalizace je nepřípustná !

Karty (ŽK a ČK)
10.1. Existují tři varianty evidence trestů:
a) 1. varianta – počítají se obdržené žluté karty (ŽK) i červené karty (ČK). Trest formou zastavení činnosti se uděluje po obdržení následujícího počtu karet:
4 ŽK - 1x stop 1 ČK - 1x stop
8 ŽK - 2x stop 2 ČK - 2x stop
12 ŽK - 3x stop, atd. 3 ČK - 3x stop, atd.
Karty se sčítají; systém jest následující:
ŽK = ŽK
ŽK + ŽK = ČK
ŽK + ČK = ČK
Vysvětlení: Pokud hráč v utkání obdrží ČK, do statistik se mu započítá pouze ČK a případné ŽK, které obdržel před touto ČK (v tom samém utkání) se nepočítají.
b) 2. varianta – evidují se pouze obdržené karty červené a trestem pro hráče je STOP do následujícího utkání. Karty se nesčítají (ve smyslu vyšších trestů za druhou, třetí červenou kartu jako v lize první a druhé).
c) 3. varianta – žádné karty se neevidují a žádné tresty se neudělují

O způsobu uplatnění výše popsaných variant v jednotlivých ligách bude rozhodnuto v rámci rozlosování soutěže dle počtu přihlášených účastníků. Obecně platí varianta 1 pro první ligu, varianta 3 pro nejnižší ligu a varianta 2 pro ligy ostatní..
10.2. Tresty za karty se ‚odmazávají‘ v nejbližších utkáních podle termínové listiny (včetně plánovaných kontumací s vyloučenými týmy i ve volných termínech z důvodu lichého počtu účastníků v lize/skupině).
10.3. V případě, že do zápasu (ČL, ČP) zasáhne hráč v trestu (ať už v základní sestavě, nebo jako střídající hráč), zápas bude kontumován dle článku 9.3 v neprospěch týmu, za nějž hráč v trestu nastoupil. Veškeré statistiky z takto kontumovaných utkání se NEPOČÍTAJÍ. Avšak hráč v trestu, který nastoupil neoprávněně si ‚přenáší‘ trest do dalšího(ších) utkání.
10.4. Tresty přesahující do další sezóny se NEPŘENÁŠÍ. Pokud přestoupí hráč mezi kluby v rámci ligy, v novém týmu začíná jeho karetní účet na 0. Pokud se v té samé sezóně vrátí do týmu, kde již působil, pokračuje jeho karetní účet tam, kde přestal při svém předchozím působení v týmu.
Pohárová utkání
Pohárová utkání se řídí podle těchto Pravidel. Článek 11 upravuje zvláštnosti, kdy se pravidla pro pohár odlišují od pravidel pro ligovou soutěž.
11.1. Rozpis celého poháru je dán rozlosováním do turnajového pavouka, kde jsou nejlepší 4 přihlášené týmy, podle postavení v SP, v České lize a úspěchů dosažených v českém poháru, nasazeny. V případě přihlášení více než 64 účastníků probíhají předkola formou K.O. systému. O finální podobě poháru rozhodne vedení soutěže dle počtu přihlášených po ukončení přihlášek do poháru.
11.2. Soutěž se hraje pohárovým systémem doma/venku formou dvou přátelských zápasů. Výhodu domácího prostředí v prvním zápase má ten tým, který je v rozpise uveden jako první. V odvetném zápase se výhoda domácího prostředí střídá.
11.3. Postupujícím do dalšího kola, resp. vítězem dvojzápasu, se stává tým, který ve dvojzápase dosáhne vyššího počtu bodů. V případě rovnosti bodů (výhra + prohra, 2 remízy) rozhodne o postupujícím, resp. vítězi, dosažení lepšího skóre z obou utkání. Jestliže nastane shoda v dosaženém skóre (např. 1:3 + 4:2 nebo 0:0 + 2:2) stává se postupujícím, resp. vítězem dvojzápasu ten tým, který vsítil větší počet branek na hřišti soupeře.
11.4. Jestliže nelze určit postupujícího, resp. vítěze dvojzápasu podle čl. 11.3. (např. 2:1 + 1:2 nebo 2x 1:1), postupujícím, resp. vítězem, se stává tým, který v dvojzápase dosáhl vyššího součtu výkonů. V případě rovnosti součtů výkonů rozhodne o postupujícím, resp. vítězi, dosažení nejvyššího výkonu v jednom z utkání. Jestliže nastane rovnost maximálního dosaženého výkonu, postupujícím, resp. vítězem dvojzápasu se stává ten tým, který dosáhl uvedeného maximálního výkonu na hříšti soupeře. Výkonem se rozumí součet jednotlivých řad (obrana + záloha + útok).
11.5. Jestliže nelze určit postupujícího, resp. vítěze dvojzápasu, ani podle čl. 11.4, rozhodne o osudu duelu Vedení soutěže.
11.6. Oficiálním hracím časem Českého poháru je neděle 14:00 hodin, pravidla 4.5 + 4.6 + 4.7 zůstávají v platnosti.
11.7. Povinnosti manažerů dle článku 7 těchto pravidel jsou platná i pro pohárové zápasy.
11.8. V pohárových utkáních se evidují pouze obdržené červené karty a trestem pro hráče je STOP do následujícího utkání. Karty se nesčítají (ve smyslu vyšších trestů za druhou, třetí červenou kartu, jako v lize první).

Ostatní
12.1. Dobrovolným vstupem do soutěží českých lig se manažeři týmů zavazují, že budou dodržovat obecné normy slušného chování ve vztahu k ostatním manažerům (komisařům, statistikům, členům Vedení soutěže), ale i normy, kterými se řídí hraní na serverech http://www.soccerproject.com. Případná porušení výše uvedených pravidel bude trestáno Vedením soutěže odpočtem bodů, popřípadě vyloučením viníka ze soutěží českých lig.
12.2. Do české ligy budou přijaty jen české týmy, které budou splňovat kritéria, která před začátkem nadcházejícího ročníku českých soutěží vyhlásí Vedení soutěže. V případě nutnosti doplnění ligy na nejnižší úrovni do potřebného počtu účastníků, může Vedení soutěže rozhodnout o výjimce.
12.3. V případě poklesu počtu účastníků pod 6 z celkového počtu účastníků ve skupině, může být skupina ukončena. O osudu zbývajících týmů rozhodne Vedení soutěže. (V úvahu budou brány počty kontumací, aktivita manažerů v SP ap.).
12.4. Pozvánky pro ligové i pohárové zápasy se doporučuje zasílat ve variantě „Bez penalt v případě remízy“. Případné zaslání pozvánky s variantou „S penaltami v případě remízy“ není důvodem ke kontumaci a na výsledek případných penalt se nebere ohled. Tento bod neplatí v případě třetí zápasu play-off vyřazovací části České ligy – viz bod 4.3.
12.5. Dojde-li k situaci, že v oficiálním či náhradním termínu pro ligový či pohárový zápas hrají oba soupeři zápas přátelského poháru a zároveň je domácí mužstvo shodné s rozlosováním ligy nebo poháru, mohou oba manažeři v případě dohody tento zápas odehrát taktéž jako zápas ligový či pohárový. Tato dohoda musí být oznámena komisaři příslušné ligy.
12.6. Jednou za sezonu je každému týmu povolena dohrávka ligového zápasu po oficiálním termínu, pokud se na této dohrávce shodnou oba manažeři a tuto svou shodu vyjádří v příslušném ligovém topicu na webovém fóru. Dohrávka musí být odehrána dříve než se uskuteční zápasy dalšího ligového kola, v případě dohrávky posledního kola v sezoně max. 2 dny po oficiálním termínu posledního kola. Žádná další dohrávka pro již dotčené týmy, bez ohledu na to kdo dohrávku způsobil, nebude v sezoně povolena, v případě nesehrání zápasu se bude postupovat dle pravidel, zejména s ohledem na článek 7 - Povinnosti týmů a manažerů. V případě Poháru se k dohrávkám bude přistupovat individuálně a je vždy nutno požádat o povolení příslušného komisaře pro Pohár.

Vedení soutěže
13.1. Složení Vedení soutěže je oznámeno v prohlášení vedení před začátkem soutěže na foru SP v sekci „Národní ligy + Evropa“ v topiku „Vedení soutěže“. Pokud během sezóny dojde k odstoupení či odvolání některého z členů vedení, zbylí členové doplní počet členů na původní stav v co možná nejkratší době vnitřní volbou a změnu oznámí opět v topiku „Vedení soutěže“.
13.2. V případě sporných situací má každý tým právo odvolat se k Vedení soutěže.
13.3. O sporných nebo jiných situacích, které neřeší tato sbírka Pravidel rozhoduje výhradně Vedení soutěže, proti jehož rozhodnutí se ani v těchto případech nelze odvolat.
13.4. O odvoláních účastníků soutěží a o sporných případech, které nejsou upraveny těmito pravidly rozhoduje vedení tajným hlasováním. Výsledek, spolu s počty hlasů Pro / Proti / Zdržel se / Nehlasoval (případně obdobně dle struktury otázky) bude zveřejněn v topiku „Vedení soutěže“.
13.5. V případě, že se bude jednat o ligu (skupinu), ve které je člen Vedení soutěže komisařem, statistikem, příp. jejím účastníkem, ztrácí dotyčný hlasovací (rozhodovací) právo.
13.6. Pokud při rozhodování dojde k situaci, že některý člen vedení ztratí hlasovací (rozhodovací) právo podle čl.13.5., nebo je nepřítomen, a počet hlasujících je z toho důvodu sudý , pak právo dvojího hlasu má předseda (případně 1. místopředseda, resp. 2. místopředseda v uvedeném pořadí).
13.7. V případě, že nadpoloviční většina členů Vedení s přihlédnutím k bodu 13.5 a 13.6 bude hlasovat totožně, a hlasy zbývajících členů nemohou již výsledek hlasování zvrátit, lze vyhlásit výsledek hlasování i bez čekání na jejich vyjádření.
13.8. V případě, že by uplatněním článku 13.5. došlo k situaci, že nezůstane žádný z členů vedení k vydání rozhodnutí, článek 13.5. se nepoužije a z rozhodování budou vyloučeni (právo hlasu ztrácí) pouze přímí účastníci sporu.
Rozhodnutí Vedení soutěže je pro soutěže ČK v SP konečné a neodvolatelné.
Attachments
CZ liga - 16.rocnik.JPG
CZ liga - 16.rocnik.JPG (99.94 KiB) Viewed 7101 times
Last edited by ps2512 on Mon Feb 06, 2012 10:39 am, edited 4 times in total.
Start 16S H.1403 (6.,2.)
MAX36-37S A (9.,14.), 52S A (5.)
Všichni jste Hajdalaci
Image

User avatar
Prim
Team Board Member
Posts: 310
Joined: Mon Dec 10, 2007 3:40 pm

Re: Pravidla + Termínovka

Post by Prim » Fri Sep 16, 2011 7:10 pm

Nejsem si jist, zdali je toto spravny topic, ale jelikoz mam poznamku ci dotaz k pravidlum, nenasel jsem lepsi misto, nez je toto.

Tedy, uvadi se (bod 5.2), ze ze dvou 2.lig postupuje po dvou teamech, tj. ctyri celkem, coz znaci, ze sestupovat z 1. ligy budou taktez ctyri.
Jestli jsem spravne pochopil, 1. ligu bude hrat 11 (pomerne neobvykly pocet) ucastniku. Pokud jich 8 postoupi do play-off (a zbyli 3 logicky sestupuji), pak v pravidlech chybi zminka o tom, na zaklade ceho se urci posledni sestupujici ze ctverice porazenuch ctvrfinalistu.

Diky za vyjasneni.
Prim

User avatar
ps2512
Member of the Soccer Project Association
Posts: 13982
Joined: Wed Feb 21, 2007 10:20 am
Location: Oleksovice
Contact:

Re: Pravidla + Termínovka

Post by ps2512 » Fri Sep 16, 2011 8:46 pm

Dekuji za informaci. Zde se asi nezkopirovala zmena pravidel pro 2. Ligy
Start 16S H.1403 (6.,2.)
MAX36-37S A (9.,14.), 52S A (5.)
Všichni jste Hajdalaci
Image

User avatar
PaTTTTrick
Member of the Soccer Project Association
Posts: 2845
Joined: Fri May 26, 2006 5:23 pm
Location: Kadan, CR
Contact:

Re: Pravidla + Termínovka

Post by PaTTTTrick » Fri Sep 16, 2011 10:02 pm

Hehe... už půlhodinu tady hledám jak mohlo dojít k takovéto chybě a pořád mi to nemohlo docvaknout, protože jsem si byl jistý, že toto jsem opravoval. Věc se má tak, že sem PS postnul pracovní verzi pravidel, která kologovala mezi vedením, jednalo se o wordovou verzi pravidel a byli v ní přeškrtnuté články, které se vymazávají (aby mohli kolegové posoudit co se změnilo) a jak sem Ps-ko postnul celá ty pravidla, tak při převodu z wordu na forum se mažou veškeré formátování, tedy i přeškrtnuté řádky....... proto se zde objevují i řádky, které zde nemají být.... v tomto případě se body 5.2 + 5.3 + 5.4 mažou (už jen to že bod 5.4 je obsažen v bodě 5.1 je samo o sobě divné :lol: )

OFICIALNI PRAVIDLA JSOU NA WEBU - http://www.soccerproject.co.cz/ceska-li ... avidla.htm ps-ko, prosím přepostni to podle tohoto, tam už nejsou přeškrtnuté řádky :-)

Každopádně počet sestupujících / postupujících z jednotlivých lig se stanoví až po rozlosování na základě počtu lig a skupin, teze je taková, že v každé skupině krom nejnižší kde to asi nejvyde, bude 11 účastníků, 8 postupuje do playoff. Z každé skupiny postoupí přímo pouze vítěz, sestupuje poslední tým. Vzhledem ke zkušenostem z úmrtností managerů mezi sezonama si myslím, že postoupí minimálně oba finalisté......... protože však všechny ligy jsou po 2 skupinách, jen první liga je jednotlivá, zde se ještě bude hrát mezi 9 a 10 týmem o druhé sestupové místo, jinak v jiných ligách už mají týmy na 9,10,11 místě dovolenou....
PC Bonner - PaTTrick (třetí i čtvrtý dech už dochází a tak se plácáme v C/D divizi, ale prachy na účtu rostou a tak se jednou vrátíme v plné síle! :twisted: :) )

User avatar
Prim
Team Board Member
Posts: 310
Joined: Mon Dec 10, 2007 3:40 pm

Re: Pravidla + Termínovka

Post by Prim » Sun Sep 18, 2011 12:23 pm

Diky za komentar, timto se vse vysvetluje.
Precetl jsem si znovu pravidla na strance komunity - velice peclive sepsano. Muj kompliment vsem, kteri nad tim travili svuj cas!

Jenom malickost k Tvemu poslednimu odstavci: opravdu je nutne hrat o 9.-10. misto? Nebylo by jednodussi proste urcit sestupujici (10. a 11.) na zaklade vysledku v zakladni casti?

At uz to bude jakkoli, tesim se na losovani a zacatek soutezi.

User avatar
palo
Member of the Soccer Project Association
Posts: 7792
Joined: Sat Jun 12, 2010 2:05 pm
Location: Zlín

Re: Pravidla + Termínovka

Post by palo » Sun Sep 18, 2011 12:29 pm

Já budu mít těžký problém s termíny,už teď nemám volno na 24.9. a na 28.9 zatím na 22:00... :|
Měl jsem to bloknout ale nějak jsem to nepohlídal...
Image

User avatar
ps2512
Member of the Soccer Project Association
Posts: 13982
Joined: Wed Feb 21, 2007 10:20 am
Location: Oleksovice
Contact:

Re: Pravidla + Termínovka

Post by ps2512 » Sun Sep 18, 2011 12:34 pm

palo wrote:Já budu mít těžký problém s termíny,už teď nemám volno na 24.9. a na 28.9 zatím na 22:00... :|
Měl jsem to bloknout ale nějak jsem to nepohlídal...
To abych si tě nalosoval na 1. kolo, aby to byla kontumačka :mrgreen:
Start 16S H.1403 (6.,2.)
MAX36-37S A (9.,14.), 52S A (5.)
Všichni jste Hajdalaci
Image

User avatar
palo
Member of the Soccer Project Association
Posts: 7792
Joined: Sat Jun 12, 2010 2:05 pm
Location: Zlín

Re: Pravidla + Termínovka

Post by palo » Sun Sep 18, 2011 12:36 pm

ps2512 wrote:
palo wrote:Já budu mít těžký problém s termíny,už teď nemám volno na 24.9. a na 28.9 zatím na 22:00... :|
Měl jsem to bloknout ale nějak jsem to nepohlídal...
To abych si tě nalosoval na 1. kolo, aby to byla kontumačka :mrgreen:
no jo,no... :oops:
Image

User avatar
puzzle
Member of the Soccer Project Association
Posts: 2621
Joined: Fri Jul 17, 2009 10:18 am

Re: Pravidla + Termínovka

Post by puzzle » Sun Sep 25, 2011 3:34 pm

Hoďte tomu status důležitý nebo se to autodeletne :wink:
(1.FC Krvavý Prapor C.2 ;-))

Nevěř na zázraky - spoléhej na ně...

User avatar
PaTTTTrick
Member of the Soccer Project Association
Posts: 2845
Joined: Fri May 26, 2006 5:23 pm
Location: Kadan, CR
Contact:

Re: Pravidla + Termínovka

Post by PaTTTTrick » Mon Jan 16, 2012 10:24 pm

Termínová listina 16. ročníku CZ ligy
http://2i.cz/606fd0fa29

5.2.2012 - upravena termínová listina vzhledem k aktuálnímu rozdělení účastníků...
Last edited by PaTTTTrick on Sun Feb 05, 2012 7:56 pm, edited 9 times in total.
PC Bonner - PaTTrick (třetí i čtvrtý dech už dochází a tak se plácáme v C/D divizi, ale prachy na účtu rostou a tak se jednou vrátíme v plné síle! :twisted: :) )

User avatar
ps2512
Member of the Soccer Project Association
Posts: 13982
Joined: Wed Feb 21, 2007 10:20 am
Location: Oleksovice
Contact:

Re: Pravidla + Termínovka

Post by ps2512 » Tue Jan 17, 2012 10:03 am

Překopírováno do úvodního postu......aktuální termínovka :wink:
Attachments
CZ liga - 16.rocnik.JPG
CZ liga - 16.rocnik.JPG (99.94 KiB) Viewed 7101 times
Last edited by ps2512 on Tue Jan 17, 2012 4:50 pm, edited 1 time in total.
Start 16S H.1403 (6.,2.)
MAX36-37S A (9.,14.), 52S A (5.)
Všichni jste Hajdalaci
Image

Post Reply

Return to “CZ - Národní ligy + Evropa”