Page 1 of 1

Zwierzchnictwo Ligi Polskiej

Posted: Mon Feb 25, 2008 1:46 pm
by Gladiator
Witam.

Zdecydowa³em siê na rezygnacjê ze zwierzchnictwa nad Lig± Polsk±.
Pragnê przekazaæ to zwierzchnictwo graczowi WojT oraz graczowi pearljammer.
Mam nadziejê, ¿e dobrze poprowadz± dalej nasze rozgrywki.
Bêdzie ju¿ z 8 sezonów od czasu, gdy rozpoczynali¶my pierwsze mecze
w ramach Ligi Polskiej. Jestem bardzo zadowolony, ¿e przetrwa³a
ona w dobrej kondycji przez tak d³ugi czas i ci±gle cieszy siê du¿±
popularno¶ci± w¶ród graczy.

Chcia³bym podziêkowaæ za wspó³pracê wszystkim osobom, które
wspó³tworz± te rozgrywki jak i te, które wspó³tworzy³y LP w przesz³o¶ci.

Perspektywy rozwoju Ligi wydaj± siê bardzo dobre. Nowi zwierzchnicy
bêd± mieli lepsz± mo¿liwo¶æ wprowadzenia zmian w regulaminie i
dostosowanie rozgrywek pod opracowywany nowy system wprowadzania,
podliczania i prezentowania wyników.

Moja decyzja o przekazaniu zwierzchnictwa jest ostateczna,
spowodowana g³ównie brakiem wolnego czasu na owocne przewodzenie
tym rozgrywkom przy jednoczesnym niezaniedbywaniu innych
obowi±zków, nie tylko zwi±zanych z gr±.
Jednak¿e nie zamierzam jeszcze koñczyæ gry ani w Soccerproject, ani
nawet w Lidze Polskiej. Zatem nie liczcie na ³atwe punkty :-)

Chcia³bym te¿, ¿eby w regulaminie, w sekcji gdzie prezentowany jest
zespó³ osób zajmuj±cych siê Lig± Polsk±, zosta³a gdzie¶ informacja, kto
by³ pomys³odawc± i za³o¿ycielem tych rozgrywek ;)

¯yczê powodzenia i owocnej pracy nowym zwierzchnikom.

Posted: Mon Feb 25, 2008 2:58 pm
by C i a c h o
Jak to sie mowilo kiedys na ogame.pl ...

Pwowdzenia w realu

8) 8) 8) 8)

Posted: Mon Feb 25, 2008 8:48 pm
by WojT
Pierwsza decyzja nowego zarz±du :)
Prezes Gladiator zostaje odznaczony honorowym prezesem Ligi polskiej - jego uwagi bêd± tak samo wi±¿±ce jak nasze decyzje :)

Posted: Mon Mar 10, 2008 8:23 pm
by KajTeK
Powodzenia i dzieki za wszystko (zawsze s³u¿y³ pomoca na kazde pytania)
Mysle ze to tylko tymczasowa rezygnacja bo takich ludzi trzeba jak najwiecej!!!

Posted: Mon Mar 10, 2008 8:58 pm
by wlodar
no coz..,
szacuneczek dla honorowego prezesa :D
pozdro

Posted: Mon Mar 10, 2008 9:00 pm
by realtex
Dok³adnie powodzenia w realu....ja zawsze mówi³em ze Ty i Wojt tworzycie Polsk± Spo³eczno¶æ SP :D
Zawsze konkretnie i do rzeczy.....Gladiator

Re: Zwierzchnictwo Ligi Polskiej

Posted: Mon Feb 15, 2010 3:42 pm
by mareczekzip
Okej bede czekal:p