REGULAMIN forum

Moderators: Moderator, Polish Moderators

Locked
User avatar
Leonardo
Team President
Posts: 531
Joined: Fri Aug 11, 2006 10:59 am
Location: Pniewy Poland
Contact:

REGULAMIN forum

Post by Leonardo » Thu Sep 14, 2006 9:58 pm

Regulamin forum

Regulamin obowi±zuje na wszystkich polskich forach, a nie tylko na tym forum !

-=-=-
1. Tytu³ w±tku musi mieæ zwi±zek z jego tre¶ci±. W±tki o tytu³ach jak na przyk³ad : "Witam", "Pytanie", itd. bêd± mia³y je zmieniane, lub bêd± nawet usuwane. W tytule nale¿y tak¿e unikaæ pisania ca³ych wyrazów wielkimi literami oraz stosowania powielonych znaków interpunkcyjnych, typu : "!!!!!", "?????". Nie formatuj niepotrzebnie czcionki (nie pisz czcionk± pogrubion±, powiêkszon±, nie koloruj).

2. Posty zawieraj±ce co najwy¿ej dwa s³owa bêd± usuwane, to nie jest czat, ani mirc. Prosimy unikaæ postów typu: "masz racjê", " dok³adnie", "lol", itd. (chyba ¿e taki post bêdzie zawiera³ pe³n± odpowied¼ na zadane pytanie, np. "tak", "nie", gdzie po prostu tyle wystarczy).

3. Je¶li chcesz co¶ dodaæ do dyskusji, a twój post jest ostatnim w w±tku, po prostu u¿yj opcji EDYCJI (chodzi o nie pisanie dwóch postów jeden po drugim). Nie stosowanie siê do tej zasady grozi otrzymaniem ostrze¿enia.

4. Zniewagi, obelgi, wyzwiska, przekleñstwa, ofensy w stronê innych u¿ytkowników i inne w±tki lub wypowiedzi, które mog± wywo³aæ skandal (np. rasizm, obra¿anie innych narodowo¶ci, religii i inne) s± zabronione (w tym zabrania siê u¿ywania wulgaryzmów oraz s³ów ogólnie uwa¿anych za obra¼liwe). Zabronione jest tak¿e umieszczanie na forum jakichkolwiek tre¶ci rasistowskich, pornograficznych, drastycznych, obra¼liwych dla innych religii i tym podobnych w awatarach, sygnaturkach (podpisach pod wiadomo¶ci±) oraz w jakikolwiek inny sposób (w tym zabrania siê podawania linków do stron o takiej tematyce). Za niestosowanie siê do tej regu³y, w zale¿no¶ci od wagi wykroczenia, grozi ostrze¿enie, lub nawet natychmiastowy ban.

5. Najpierw radzimy Ci przeczytaæ wszystkie w±tki, albo chocia¿ te, które uwa¿asz za interesuj±ce. Je¶li w ten sposób nie uda Ci siê znale¼æ tego czego szuka³e¶ - u¿yj opcji SZUKAJ. Je¿eli wci±¿ nie znajdujesz odpowiedzi, wtedy dopiero zapytaj na forum. Nie umieszczaj tego samego postu/tematu w wiêcej ni¿ jednym forum. Zawsze upewnij siê, ¿e tworzony przez Ciebie temat jest we w³a¶ciwej kategorii forum. Nie stosowanie siê do tej zasady grozi otrzymaniem ostrze¿enia i zamkniêciem lub usuniêciem za³o¿onego w±tku (lub postu).

6. W±tki w jêzyku innym ni¿ Polski bêd± zamykane, lub usuwane, chyba ¿e zostan± wcze¶niej przez kogo¶ przet³umaczone.

7. Oskar¿enia o oszustwa nie bêd± tolerowane na forum. Gra jest wyposa¿ona w system zg³aszania oszustw. Zajrzyj do menu: Mened¿er -> Inni mened¿erowie -> Oszu¶ci. Ka¿de oskar¿enie kierowane w ten sposób jest rozpatrywane i nie ma potrzeby zak³adaæ w±tków w tej sprawie na forum. Nie stosowanie siê do tej zasady grozi otrzymaniem ostrze¿enia. Ka¿dy taki w±tek bêdzie kasowany.

8. Zabroniona jest publiczna dyskusja na temat banów, wykluczeñ, na³o¿onych kar, itd., dotyczy to tak¿e forum. Ka¿dy kto ma tego typu problem powinien napisaæ e-mail na info@soccerproject.com. Tylko tam bêdzie móg³ uzyskaæ stosown± pomoc. Ka¿dy taki w±tek bêdzie kasowany.

9. Spam, offtopic i celowe zak³ócanie dyskusji w jakimkolwiek w±tku nie bêdzie tolerowane ! Nie stosowanie siê do tej zasady grozi otrzymaniem ostrze¿enia. Dlatego radzimy zawsze trzymaæ siê tematu dyskusji.
Wszelkie spamowanie for innych krajów zaowocuje kar± jaka obowi±zuje za spam na forum tego¿ kraju, tak wiêc kara jakiej bêdzie siê domaga³ moderator forum tego¿ kraju.

10. Nie nale¿y kwestionowaæ decyzji administratorów/moderatorów,zabronione jest kasowanie komentarzy pozostawionych przez w/w personel w Waszych postach. Surowo zabronione jest wysy³anie na pm 'pogró¿ek' do personelu po otrzymaniu ostrze¿enia itd. (Mo¿na kulturalnie zakwestionowaæ otrzymane ostrze¿enia tylko w wypadku podania wyra¼nego uzasadnienia). Nie stosowanie siê do tej zasady grozi otrzymaniem (kolejnego) ostrze¿enia.

11. Wszelkie sprawy prywatne nale¿y za³atwiaæ za po¶rednictwem pm (prywatnych wiadomo¶ci), a nie podczas dyskusji na forum.

-=-=-

Uwagi do regulaminu:

System kar :

- Ostrze¿enia :
U¿ytkownicy, którzy nie przestrzegaj± regulaminu mog± dostaæ ostrze¿enie (na pm) z wyja¶nieniem jaki pope³nili b³±d. Je¶li ich postêpowanie nie ulegnie poprawie, pomimo tego ¿e zostali ostrze¿eni, mog± zostaæ zbanowani (tymczasowo)- rozumiemy, ¿e kto¶ mo¿e pope³niaæ b³êdy, ale je¶li pope³nia je nadal, pomimo ostrze¿eñ i wyja¶nieñ ze strony personelu, to robi to specjalnie.
- Bany :
Nie stosowanie siê do upomnieñ personelu grozi otrzymaniem bana (tymczasowego). Niektóre zachowania opisane w w/w regulaminie skutkuj± w natychmiastowym otrzymaniu bana. S± to zachowania spo³ecznie nietolerowane.

Widzisz, ¿e kto¶ ³amie regulamin, masz pytania i sugestie do regulaminu - napisz pw do którego¶ z moderatorów !
Nie jeste¶my robotami - co¶ mo¿e umkn±æ naszej uwadze i bêdziemy wdziêczni za pomoc.

Lista Moderatorów :

Gladiator,
Leonardo.

-=-=-

Mamy nadzieje, ¿e przeczyta³e¶ regu³y forum i ¿e bêdziesz ich przestrzega³. To sprawi na pewno, ¿e wielu osobom na forum bêdzie ³atwiej ;)
Radzimy regularnie przegl±daæ regulamin.

Regulamin mo¿e w ka¿dej chwili siê zmieniæ ...
Ostatnia powa¿na aktualizacja regulaminu : 24 wrzesnia 2006. - by Gladiator
Ostatnie drobne poprawki w regulaminie : 26 wrzesnia 2006. - by Gladiator

Locked

Return to “Wszystko o SP + pytania (pl)”