Polski support SoccerProject

Moderators: Moderator, Polish Moderators

User avatar
Marcing
Fan
Posts: 4
Joined: Wed May 09, 2007 5:08 am
Location: Bydgoszcz/Miedzyn
Contact:

Polski support SoccerProject

Post by Marcing » Wed May 09, 2007 5:17 am

Jestem nowym userem (MarcinGol) w managerze, jednak zjad³em na innych ju¿ zêby, wierzcie lub nie SP jest z nich najlepszy, nie bêde pisa³ dlaczego bo nie po to zak³ada³êm ten temat. Na potwierdzenie moich s³ów chcia³bym wyj¶æ z propozycj±.

Zróbmy pierwszy POLSKI support/serwis SoccerProject. Oficjaln± domene serwisu (np. www.soccerproject.pl która jest wolna) oraz p³atny serwer na pocz±tek zasponsoruje ja. Mam odpowiednie do¶wiadczenie w prowadzeniu oraz aktualizacji witryn internetowych, od roku prowadze w³asn±. Chcia³bym aby serwis powsta³ na bazie PHP-Fusion, potrzebni jedynie ludzie:

- Osoby znaj±ce siê na PHP, HTML
- Graficy
- Redaktorzy
- Moderatorzy na Forum

tyle narazie...

Czekam na wasze opinie, narazie nic nie ruszam w ciemno. Wszystkich zainteresowanych wspó³prac± proszê o wpisy a resztê o komentarze!

Pozdrawiam oczekuj±c!
Image
Image
Image

User avatar
Marcing
Fan
Posts: 4
Joined: Wed May 09, 2007 5:08 am
Location: Bydgoszcz/Miedzyn
Contact:

Post by Marcing » Wed May 09, 2007 5:39 am

Zapomnia³em dodaæ

- Osoby znaj±ce j. Angielski w stopniu zaawansowanym
Image
Image
Image

User avatar
WojT
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1132
Joined: Fri Apr 13, 2007 1:24 pm
Location: Jaworzno (Poland)
Contact:

Post by WojT » Wed May 09, 2007 8:14 am

Pomys³ dobry - ale proponowa³bym jednak zamiast php-fusion postawiæ na joomla / mambo - a dlaczego ?? £atwiejszy sposób pisania postów, praktycznie nie trzeba znaæ siê na php i html aby ustawienia menu i theme móg³ zrobiæ ka¿dy - przyk³ad - http://www.hattrick.info.pl.
Pozdrawiam
Team: Real Jaworzno
Nick: bezimienny
Division: E.17

User avatar
Gladiator
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1689
Joined: Sat Sep 09, 2006 6:05 pm
Location: Poland

Post by Gladiator » Wed May 09, 2007 3:54 pm

¦wietny pomys³. Miejmy nadziejê, ¿e znajd± siê osoby chêtne do pomocy i posiadaj±ce odpowiednie umiejêtno¶ci. Mam nadziejê ¿e to wypali :).

Pozdrawiam.
Manager: Gladiator
Team: FC Vixa (D.12)

Image
Regulamin (forum) (transfery)

User avatar
Marcing
Fan
Posts: 4
Joined: Wed May 09, 2007 5:08 am
Location: Bydgoszcz/Miedzyn
Contact:

Post by Marcing » Wed May 09, 2007 9:50 pm

ale fusion ma wiecej do powiedzenia, wieksze mozliwosci, moze wygladac ciekawiej a joomla to taki lepszy blog

a newsy... w fusionie banalne
Image
Image
Image

User avatar
WojT
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1132
Joined: Fri Apr 13, 2007 1:24 pm
Location: Jaworzno (Poland)
Contact:

Post by WojT » Wed May 09, 2007 10:10 pm

Jestem w stanie wspomóc w jakiejkolwiek postaci.
Proponowa³em joomle / mambo - poniewa¿ uwa¿am ¿e do tych celów najbardziej siê nadaj± - ponadto jak bêdzie potrzebne forum zawsze mo¿na do tego cms doinstalowaæ odpowiedni skrypt - polecam SMF - chocia¿ phpBB te¿ dzia³a (to forum). Je¿eli chodzi o theme - te¿ jest w miarê prosto wykonaæ potrzebne bez du¿ej znajomo¶ci php (chocia¿ ta znajomo¶æ zawsze mo¿e siê przydaæ aby zmieniæ co¶ w strukturze thema).
A je¿eli chodzi o szczegó³y to nie upieram siê za bardzo który CMS jest lepszy - ja do tej pory bawi³em siê na joomla/mambo ale php-fusion czy nawet extreme php-fusion nie stanowi ¿adnego problemu (tylko musia³bym sobie poprzypominaæ prace w nim :P )
Team: Real Jaworzno
Nick: bezimienny
Division: E.17

User avatar
Marcing
Fan
Posts: 4
Joined: Wed May 09, 2007 5:08 am
Location: Bydgoszcz/Miedzyn
Contact:

Post by Marcing » Thu May 10, 2007 6:43 am

tez mialem okazje bawic sie w joomle i nie wiem... jakos menu itp bardziej lezy mi w fusionie, edycja danych itp...

ale milo ze jestes zainteresowany, co do forum to wydaje mi sie ze najlepsze jest phpbb by przemo, stabilne, szybkie no i ladne.

a w czym moglbys pomoc?
Image
Image
Image

User avatar
WojT
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1132
Joined: Fri Apr 13, 2007 1:24 pm
Location: Jaworzno (Poland)
Contact:

Post by WojT » Thu May 10, 2007 7:49 am

Prawie dwa lata prowadzi³em forum oparte na phpBB by przemo - i faktycznie jest dobry - lecz wydaje mi sie ¿e dla naszych potrzeb ma za du¿o dodatków (zreszt± jak chcesz odpaliæ fusiona - to niepotrzebne by by³o phpBB by przemo - forum jest w fusionie, a na dodatek du¿o dodatków z przema trzeba by by³o odinstalowaæ).
Obecnie bawiê siê i polecam SMF - do¶æ dobre forum - szybkie, darmowe i jest do¶æ ciekawe.
Team: Real Jaworzno
Nick: bezimienny
Division: E.17

User avatar
WojT
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1132
Joined: Fri Apr 13, 2007 1:24 pm
Location: Jaworzno (Poland)
Contact:

Post by WojT » Tue May 15, 2007 7:58 am

Jako ¿e sprawa jako¶ zamilk³a to w ramach æwiczeñ postawi³em na szybko na darmowym serwerze yoyo.pl stronkê / portal oparty na razie na Nuked Klan
obejrzeæ to cudo mo¿na pod adresem: http://www.soccerproject.yoyo.pl
Pozdrawiam
Team: Real Jaworzno
Nick: bezimienny
Division: E.17

User avatar
Gladiator
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1689
Joined: Sat Sep 09, 2006 6:05 pm
Location: Poland

Post by Gladiator » Mon May 21, 2007 10:11 am

Ludzie, to siê mo¿e udaæ (wreszcie :)), tylko osobie, która to wszystko tworzy potrzebna jest Wasza pomoc ! Do dzie³a :D !
Manager: Gladiator
Team: FC Vixa (D.12)

Image
Regulamin (forum) (transfery)

User avatar
Halif
Team Board Member
Posts: 334
Joined: Wed Jul 26, 2006 10:12 am
Location: Poland/£ód¼
Contact:

Post by Halif » Mon May 21, 2007 11:11 am

Chêtnie pomogê. Mogê byæ tek¶ciarzem, alias redaktorem. Mam nadziejê, ¿e wykrojê trochê czasu ekstra...
Zespó³ - Zlotno Lodz SSA
Menad¿er - Halif

W razie po¿aru, lub wojny ew. kontakt GG:2159245

User avatar
WojT
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1132
Joined: Fri Apr 13, 2007 1:24 pm
Location: Jaworzno (Poland)
Contact:

Post by WojT » Mon May 21, 2007 11:14 am

Wszystkich chêtnych zapraszam do rejestracji na portalu - w miarê mo¿liwo¶ci szybko dam odpowiednie uprawnienia - na razie konfigurujê portal do naszych celów - theme zosta³o ju¿ wybrane - aczkolwiek jak kto¶ znajdzie ciekawsze to proszê o informacjê.
Team: Real Jaworzno
Nick: bezimienny
Division: E.17

User avatar
WojT
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1132
Joined: Fri Apr 13, 2007 1:24 pm
Location: Jaworzno (Poland)
Contact:

Post by WojT » Wed May 23, 2007 10:17 pm

Po kilku dniach namów i za³atwiania paru rzeczy uda³o mi siê za³atwiæ do¶æ ciekawe miejsce na nasz portal.
Dziêki uprzejmo¶ci szefa www.gimpuj.info, który wydzieli³ mi na swoim serwerze troszkê miejsca (ok. 1 GB) mamy wreszcie miejsce na nasz± twórczo¶æ.

Na dzieñ obecny proszê sobie popatrzeæ na stronie www.sp-poland.gimpuj.info - jest to portal oparty na wordpress - do tego mamy dodatkowo jeszcze forum SMF - trwaj± prace nad po³±czeniem ich w jedn± spójn± ca³o¶æ.

Osoby chêtne to wspó³pracy proszê o rejestracjê i oczywi¶cie wypisanie czym chcia³yby siê zajmowaæ.
Pozdrawiam i czekam na pierwsze nasze ofiary :lol:
Team: Real Jaworzno
Nick: bezimienny
Division: E.17

User avatar
WojT
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1132
Joined: Fri Apr 13, 2007 1:24 pm
Location: Jaworzno (Poland)
Contact:

Post by WojT » Tue Jul 10, 2007 6:28 am

No i portal doczeka³ siê swojej domeny :P
Od dzi¶ mo¿na wchodziæ na portal poprzez www.sp-poland.com lub http://sp-poland.com

Pozdrawiam
Team: Real Jaworzno
Nick: bezimienny
Division: E.17

User avatar
Gladiator
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1689
Joined: Sat Sep 09, 2006 6:05 pm
Location: Poland

Post by Gladiator » Wed Jul 11, 2007 4:52 pm

Portal zosta³ przedstawiony twórcy gry, Sjarelowi. Z tego co widaæ Sjarel wyrazi³ du¿e uznanie dla twórcy portalu - czyli WojT'a. Nied³ugo link do portalu powinien siê pojawiæ w sekcji "Spo³eczno¶æ" na stronie Soccerproject.
Manager: Gladiator
Team: FC Vixa (D.12)

Image
Regulamin (forum) (transfery)

Post Reply

Return to “Ogolna dyskusja(pl)”