Zasady umieszczania og³oszeñ transferowych/ RULES

Moderators: Moderator, Polish Moderators

Locked
User avatar
Gladiator
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1689
Joined: Sat Sep 09, 2006 6:05 pm
Location: Poland

Zasady umieszczania og³oszeñ transferowych/ RULES

Post by Gladiator » Thu Feb 08, 2007 4:06 pm

Zasady umieszczania og³oszeñ transferowych
(Rules of the Polish transferforum)


The rules are available in the following languages :
Image Polski
Image English
Image Èesky
Image Image Nederlands/Vlaams


Image Polska wersja regu³ :
 1. SPRZEDA¯ zawodników:
  • Je¿eli sprzedajesz jednego zawodnika, to powiniene¶ zawrzeæ w tytule swojego w±tku nastêpuj±ce informacje o sprzedawanym graczu :

   Pozycja, wiek, ocena ogólna, [agresja], [najlepszy wystêp], [cena wyj¶ciowa]

   Uwaga :
   - Wyra¿enia w nawiasach [] s± opcjonalne, mo¿na je do³±czyæ, ale nie jest to obowi±zkowe,
   - Gdy podajemy agresjê, wpisujemy jej warto¶æ, a nastêpnie piszemy "agr", podobnie z najlepszym wystêpem, gdzie dodajemy "bp" (skrót od best performance - ang. najlepszy wystêp),

   Przyk³adowe tytu³y w±tków :
   CB, 21 lat, 76%, 30agr, 60bp, 500.000
   RB, 25 lat, 80%
   RF, 30 lat, 85%, 74agr, 500k
   LB, 19 lat, 63%
  • Je¿eli sprzedajesz wiêcej ni¿ jednego gracza, wystarczy ¿e dla ka¿dego z nich podasz nastêpuj±ce informacje :

   Pozycja, [wiek], [ocena ogólna]

   Uwaga :
   - dane poszczególnych graczy nale¿y oddzielaæ od siebie znakiem ¶rednika : " ; " (je¶li zamierzamy podawaæ pozycje i wiek graczy), lub przecinka ' , ' (gdy zamierzamy podawaæ jedynie pozycjê graczy)
   - Wyra¿enia w nawiasach [] s± opcjonalne, mo¿na je do³±czyæ, ale nie jest to obowi±zkowe,

   Przyk³adowe tytu³y w±tków :
   SW, 19 lat, 62%; LM, 17 lat, 45%
   RF, 21 lat; CF, 19 lat; LF, 24 lata
   CM, RM, CB, LB, GK
   2xCM, 3xSW, RM
 2. KUPNO zawodników
  • Je¿eli szukasz zawodnika (lub zawodników), powiniene¶ zawrzeæ w tytule swojego w±tku dwie rzeczy - s³owo kluczowe - "Szukam" - oraz informacje o tym, na jak± pozycjê potrzebujesz gracza (graczy) :

   Szukam - Pozycja

   Przyk³adowe tytu³y w±tków :
   Szukam - GK
   Szukam - LB, CB, RB
   Szukam - 2xCM, RF

 3. Dodatkowe uwagi :

  - nie nale¿y pisaæ postów z "up'ami" i innych tym podobnych s³u¿±cych jedynie podbijaniu tematu, w±tki takie bêd± zamykane.

  - do tytu³ów mo¿na dodawaæ komentarze - wpisujemy je na koñcu w nawiasach kwadratowych. W komentarzu mo¿na zamie¶ciæ krótkie dodatkowe informacje o graczu
  Przyk³ad komentarza:
  [sprzedam szybko], [gra g³ow± 96%]
  Przyk³ad tytu³u w±tku:
  GK, 19 lat, 80%, 60bp [refleks 90%]

  - mo¿na równie¿ dodaæ taki komentarz przy kupnie graczy, zamieszczaj±c w nim dodatkowe preferencje co do poszukiwanego zawodnika,
  Przyk³ad komentarza:
  [wiek < 20], [GR > 80%, BP ~65, AGR<50], [cena < 10M].
  Przyk³ad tytu³u w±tku:
  Szukam SW [wiek<20, bp~60, agr<60%, cena ok. 1-2M]
Wszystkie og³oszenia transferowe, które nie bêd± spe³niaæ powy¿szych wymagaæ bêd± kasowane !

Uwagi do regulaminu, wszelkie w±tpliwo¶ci i niejasno¶ci proszê zg³aszaæ na pw do moderatorów.
Image English version :
 1. SELLING players:
  • If you are selling only one player, you have to put the following information about this player in the title of your topic :

   Position, age, global rating, [aggression], [best performance], [asking price]

   Take notice :
   - Expresions in [] can be used optional, whether you want to ad this information or not, so it's not obligatory,
   - Use a word "lat" instead a word "years" ("lat" = "years"),
   - A value of aggression should be followed by 'agr', similarly a value of best performance should be followed by 'bp',
   - See examples, to ensure you haven't missed something.

   Examples:
   CB, 21 lat, 76%, 30agr, 60bp, 500.000
   RB, 25 lat, 80%
   RF, 30 lat, 85%, 74agr, 500k
  • If you are selling more than one player, you only have to put the following informations about each of them in the title :

   Position, [age], [global rating]

   Take notice :
   - Use a word "lat" instead a word "years" ("lat" = "years"),
   - Expresions in [] can be used optional, whether you want to ad this information or not, so it's not obligatory.

   Example:
   SW, 19 lat, 62%; LM, 17 lat, 45%
   RF, 21 lat; CF, 19 lat; LF, 24 lata
   CM, RM, CB, LB, GK
   2xCM, 3xSW, RM
 2. SEARCHING for players :
  • If you are searching for a player (or players), first of all - put the keyword "Szukam" in the title, then add the information about position(s) of wanted player(s) :

   Szukam - Position

   Take notice :
   - Word "Szukam" means "Searching", "Wanted".

   Examples :
   Szukam - GK
   Szukam - LB, CB, RB
   Szukam - 2xCM, RF
Warning :
- topics with posts like "up" etc. will be closed.

If your topic is not according to these rules, it will be deleted !

All comments can be send to moderators, so if you don't understand smth or you have some suggestions about these rules, contact us.
Image Èeská verze :
 1. PRODEJ hráèù:
  • Pokud prodává� pouze jednoho hráèe, mìl bys do nadpisu topicu vlo�it následující:

   Pozice, vìk, celkové hodnocení, [agresivita], [nejlep�í výkon], [po�adovaná cena]

   poznámky :
   - výrazy v závorkách [] mohou být pou�ity, nebo nemusí, zále�í na prodávajícím,
   - pou�ívej slovo "lat" místo èeského slova "let",
   - hodnota agresivity by mìla být následována výrazem �agr�, stejnì tak jako nejlep�í výkon písmeny �bp�
   - podívej se na pøíklady

   pøíklady :
   CB, 21 lat, 76%, 30agr, 60bp, 500.000
   RB, 25 lat, 80%
   RF, 30 lat, 85%, 74agr, 500k
  • Pokud prodává� více jak jednoho hráèe, do nadpisu vlo� pouze následující informace o hráèích :

   Pozice, [vìk], [celkové hodnocení]

   poznámky :
   - pou�ívej slovo "lat" místo èeského slova "let",
   - výrazy v závorkách [] mohou být pou�ity, nebo nemusí, zále�í na prodávajícím,

   Pøíklady :
   SW, 19 lat, 62%; LM, 17 let, 45%
   RF, 21 lat; CF, 19 lat; LF, 24 lat
   CM, RM, CB, LB, GK
   2xCM, 3xSW, RM
 2. NÁKUP hráèù :
  • Che�-li koupit hráèe, do nadpisu dej slovo �Koupím� a následnì za pomlèku napi�, o který post (které posty) má� zájem

   Koupím - Pozice

   poznámka :
   - místo slova "koupím" pou�ijte slovo "Szukam"

   pøíklady :
   Szukam - GK
   Szukam - LB, CB, RB
   Szukam - 2xCM, RF
VAROVÁNÍ :
- topicy obsahující odpovìdi jako "up" atd. budou uzavøeny.

Pokud tvùj topic nebude v souladu s tìmito pravidly, bude smazán !
V�echny komentáøe by mìly být zaslány moderátorùm. Pokud má� nìjaké nejasnosti ohlednì tìchto pravidel nebo nìjaký nápad na inovaci, staèí pouze napsat.
Image Image Nederlandse/Vlaamse versie :
 1. VERKOPEN van spelers:
  • Indien je slechts ÉÉN speler verkoopt, moet je de volgende informatie plaatsen in de titel van je topic:

   Positie, leeftijd, globale klasse, [agressie], [Beste Prestatie (BP)], [vraagprijs]

   Let op :
   - Vermeldingen tussen '[]' zijn slechts optioneel, je mag zelf beslissen of je deze vermeldt of niet.
   - Gebruik het woord "lat" in plaats van "jaar/jaren" ("lat" = "jaren"),
   - Een agressiewaarde moet gevolgd worden door 'agr', net zoals de Beste Prestatie gevolgd moet worden door 'bp',
   - Zie de voorbeelden zodat je het zeker niet fout doet.

   Voorbeelden:
   CB, 21 lat, 76%, 30agr, 60bp, 500.000
   RB, 25 lat, 80%
   RF, 30 lat, 85%, 74agr, 500k
  • Als je meer spelers aan het verkopen bent, hoef je alleen de volgende informatie over beide spelers te vermelden :

   Positie, [leeftijd], [globale klasse]

   Let op:
   - Gebruik het woord "lat" ipv "jaren", (lat = het Poolse woord voor jaren)
   - Vermeldingen tussen "[]" zijn optioneel, je beslist zelf of je ze wil vermelden of niet.

   Voorbeeld:
   SW, 19 lat, 62%; LM, 17 lat, 45%
   RF, 21 lat; CF, 19 lat; LF, 24 lata
   CM, RM, CB, LB, GK
   2xCM, 3xSW, RM
 2. ZOEKEN naar spelers
  • Als je een speler zoekt, plaats dan eerst en vooral het sleutelwoord "Szukam" in de titel, en voeg dan de informatie over de positie toe in de titel van de gezochte speler(s).

   Szukam - Positie

   Let op:
   - Het woord "Szukam" betekent "Gezocht"

   Voorbeelden
   Szukam - GK
   Szukam - LB, CB, RB
   Szukam - 2xCM, RF
Waarschuwing :
- Je mag geen topics uppen. Topics die toch up of gelijkaardige opmerkingen bevatten zullen onherroepelijk worden gesloten.

Als je topic niet voldoet aan deze regels en voorwaarden zal het onvoorwaardelijk worden gesloten!

Elke commentaar kan gezonden worden naar één van de moderators. Als je iets niet begrijpt of als je dus commentaar hebt, mag je altijd een bericht sturen.
Last edited by Gladiator on Thu May 17, 2007 5:05 pm, edited 22 times in total.
Manager: Gladiator
Team: FC Vixa (D.12)

Image
Regulamin (forum) (transfery)

User avatar
Gladiator
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1689
Joined: Sat Sep 09, 2006 6:05 pm
Location: Poland

Post by Gladiator » Tue Feb 13, 2007 9:50 pm

Wydarzenia :
 • 7 Luty '07 - Zasady umieszczania og³oszeñ transferowych na forum holenderskim zosta³y przet³umaczone na jêzyk polski, mamy nadziejê, ¿e u³atwi to naszym rodakom tworzenie poprawnych w±tków transferowych na tym¿e forum,
 • 13 Luty '07 - Dziêki u¿ytkownikom happyna17 i PipkiN nasze zasady transferowe zosta³y przet³umaczone na jêzyk czeski, dziêkujemy happyna17 i PipkiN !
  (Thanks to happyna17 and PipkiN now we have a Czech translation of our transfer rules, thank you happyna17 and PipkiN !)
 • 14 Luty '07 - Powsta³a holenderska wersja naszych regu³ - zawdziêczamy j± u¿ytkownikowi silverblast. Dziêkujemy silverblast !
  (From now on we have the Dutch translation of our transfer rules - thanks to silverblast, who translated our rules into Dutch. Thanks silverblast !
 • 18 Luty '07 - Zasady umieszczania og³oszeñ transferowych na forum globalnym (angielskim) zosta³y przet³umaczone na jêzyk polski, mamy nadziejê, ¿e u³atwi to naszym rodakom tworzenie poprawnych w±tków transferowych na tym¿e forum,
 • 23 Marzec '07 - Regu³y transferowe na forum czeskim, oraz niemieckims± ju¿ równie¿ dostêpne w polskiej wersji jêzykowej.

Locked

Return to “Transfers (pl)”