SoccerProject

Can you manage it ?
It is currently Wed Nov 22, 2017 12:19 am

All times are UTC + 1 hour
Post new topic Reply to topic  [ 12 posts ] 
Author Message
PostPosted: Thu Feb 08, 2007 9:43 pm 
Offline
Member of the Soccer Project Association
User avatar

Joined: Sat Sep 09, 2006 6:05 pm
Posts: 1689
Location: Poland
Ostatnio jakim¶ cudem zniknê³y zasady wstawiania og³oszeñ transferowych, ale nic z tego - stworzy³em nowy regulamin ;), czy to by³ jaki¶ sabota¿ nie wiadomo sk±d, czy te¿ nie (joke) - regulamin znów jest :D ! Nowszy i ³adniejszy ;).

Zasady zosta³y nieco zmienione, dlatego kto¶, kto przyzwyczai³ siê do ich poprzedniej wersji z pewno¶ci± powinien je znów przeczytaæ.

Jednak chcia³bym wiedzieæ, jak Wy widzicie te regu³y, mo¿e macie jakie¶ uwagi odno¶nie tego co siê w nich znajduje, co powinno siê znale¼æ, itd. Macie szansê siê wypowiedzieæ w tym temacie, je¶li przedstawicie sensowne i naszym (moderatorów) zdaniem przydatne zmiany, to z pewno¶ci± powa¿nie rozwa¿ymy ich wprowadzenie. Mo¿ecie równie¿ porównaæ funkcjonalno¶æ naszych zasad z zasadami na innych forach. Wszelkie uwagi mile widziane.

---------------------------------------------------------------------

Co mnie osobi¶cie denerwuje : gdy kto¶ dodaje jakie¶ komentarze do tytu³u, typu : "super strzelec", albo "m³ody bramkarz" i inne takie, z których nic nie wynika. Sugerujê, je¶li ju¿ kto¶ musi co¶ takiego pisaæ, to niech to zrobi w w±tku, a nie w tytule. W±tek powinien zawieraæ najwa¿niejsze informacje. Jednak trzy sprawy, na ten czas, nurtuj± mnie w tej kwestii :
- czy dodawaæ jak±¶ informacjê do tytu³u w±tku, ¶wiadcz±c± o tym, ¿e zawodnik zosta³ promowany w szkó³ce juniorów, a nie jest kolejnym m³odzikiem, który zosta³ przydzielony komu¶ w lidze H razem z zespo³em, my¶la³em, ¿e mo¿na dodaæ jaki¶ znak, który bêdzie na to wskazywa³, np. co¶ w stylu (J) - jak junior ;) , np. : GK, 18 lat, 35%, 20agr, (J)
- druga sprawa, to "podbijanie" w±tków, czyli pisanie "up", "ostatnia oferta 100k" itp. Mi to osobi¶cie a¿ tak nie przeszkadza, jestem ciekaw, czy Was to denerwuje, a je¶li tak, to co z tym zrobiæ ...
- na koniec - co z tzw. "szybkimi transferami", czy w tytule tak¿e powinna znale¼æ siê informacja dotycz±ca tego, ¿e chcemy szybko pozbyæ siê gracza za jak±¶ cenê ? Te¿ to mo¿na zaznaczyæ jakim¶ symbolem, po co pisaæ tekst i za¶miecaæ forum, zmniejszaj±c jego czytelno¶æ ...

---------------------------------------------------------------------

Naprawdê zapraszam do dyskusji, jest szansa ¿eby jako¶ "wp³yn±æ" na ten regulamin, bo ju¿ teraz to absolutnie wszystkie nowe nieregulaminowe w±tki bêd± kasowane, bo powoli robi siê ba³agan ...

_________________
Manager: Gladiator
Team: FC Vixa (D.12)

Image
Regulamin (forum) (transfery)


Top
 Profile  
Reply with quote  
 Post subject:
PostPosted: Thu Feb 08, 2007 10:02 pm 
Offline
Team President
User avatar

Joined: Fri Aug 11, 2006 10:59 am
Posts: 531
Location: Pniewy Poland
Mnie akurat UPy i podawanie aktualnych cen w nowych postach bardzo przeszkadza i utrudnia ¿ycie..., poniewa¿ czytam KA¯DY nowy post na polskiej sekcji..
Proponuje wiêc tematy z Upami natychmiast usuwaæ...


co do szybkich transferów mo¿na by dac symbol np [!!] etc, tak by w tytule nie by³o ¿adnych dodatkowych textów..

Tytó³ mo¿e wygl±daæ mniejwiêcej tak:
GK, 19 lat, 66%, 20agr, 200000[j][!!]
lub
GK, 19 lat, 66%[j][!!]


:P
Kolejna moja propozycja jest taka, by w±tki z dopisklami w tytule równie¿ kasowaæ...

i tyle z mojej strony narazie...

_________________
Forum wielotematyczne
Sokó³ Pniewy

Leonardo, Sokó³ Pniewy.
www.i-fora.info


Top
 Profile  
Reply with quote  
 Post subject:
PostPosted: Tue Mar 27, 2007 12:39 pm 
Offline
Team Board Member

Joined: Mon Jul 04, 2005 7:23 am
Posts: 261
wczesniej nie zagladalem tutaj ale nadszedl taki czas ze poszukuje dobreog zawdonika
przeczytalem regulaim i moze w temacie przy poszukiwaniu rowniez wpisywac ogolna ocene jaka szukamy, bo tak to wystawilem " Szukam CM" a szukam CM ale rating min 85% i wiek 25< wiec moze warto to tez w tytule, bo tak to kaazdy w to wchodzi i mysli ze szukam np juniora niewyszkolonego
np Szukam CM >85% oraz <25lat


Top
 Profile  
Reply with quote  
 Post subject:
PostPosted: Tue Mar 27, 2007 1:42 pm 
Offline
Member of the Soccer Project Association
User avatar

Joined: Sat Sep 09, 2006 6:05 pm
Posts: 1689
Location: Poland
Ok, spróbuje co¶ zmieniæ w tym kierunku w zasadach, ale niestety dopiero za jaki¶ czas, bo aktualnie krucho u mnie z czasem (fajnie jakby kto¶ za jaki¶ czas o tym przypomnia³). Mo¿na równie¿ rozszerzyæ mo¿liwo¶ci w tym zakresie przy sprzeda¿y graczy. Mo¿e to wygl±daæ mniej wiêcej tak:

Szukam CM [<25lat, GR>85%, BP~68, <10M] - co oznacza CM'a z ocen± ogóln± powy¿ej 85%, najl. wyst. oko³o 68 i cen± mniejsz± ni¿ 10M.

W przypadku sprzeda¿y widzê, ¿e wielu ludzi dopisuje ró¿ne dziwne rzeczy do tytu³u, pomy¶limy i mo¿e pozwoli siê na co¶ takiego:

CB, 18 lat, 20%, 5agr [junior ze szkó³ki]
LF, 23 lata, 79%, 88agr, 62bp [g³ówne skile powy¿ej 90%]
SW, 19 lat, 78% [sprzedam szybko]
CB, 25 lat, 80%, 4M [70% do¶wiadczenia]

_________________
Manager: Gladiator
Team: FC Vixa (D.12)

Image
Regulamin (forum) (transfery)


Top
 Profile  
Reply with quote  
 Post subject:
PostPosted: Tue Mar 27, 2007 4:20 pm 
Offline
Assistant Manager
User avatar

Joined: Thu Jan 04, 2007 11:27 am
Posts: 73
Location: Gdansk/Poland
z szybka sprzedaza i [!!!] sie zgadzam ale po co komu wiedziec junior, glowne skille itp jak to mozna bez problemu sprawdzic ? tylko syf sie zrobi

najlepiej wiek,pozycja, cena, ostatenie agresja bo tak na ang czesci forum maja

przydaloby sie pisac w nawiasie wytrenowany, nie wytrenowany :D bo czasami mozna sie ladnie nadziac :D


Top
 Profile  
Reply with quote  
 Post subject:
PostPosted: Tue Mar 27, 2007 4:41 pm 
Offline
Team Manager

Joined: Tue Jan 23, 2007 9:36 pm
Posts: 192
Mozna prawdzic, ale jak masz podane to nie trzeba ;) Ogolnie zaoszczedzi troche czasu


Top
 Profile  
Reply with quote  
 Post subject:
PostPosted: Sat Apr 14, 2007 4:54 pm 
Offline
Member of the Soccer Project Association
User avatar

Joined: Sat Sep 09, 2006 6:05 pm
Posts: 1689
Location: Poland
By³y sugestie, ¿eby dodaæ mo¿liwo¶æ wpisywania dodatkowych preferencji przy szukaniu graczy, oraz mo¿liwo¶æ dodawania krótkich komentarzy - wstêpnie doda³em to do regulaminu. Równie¿ znios³em podzia³ przy sprzeda¿y graczy na sprzeda¿ dwóch lub wiêcej ni¿ dwóch graczy. Teraz regu³y s± takie same dla sprzeda¿y wiêcej ni¿ jednego gracza, jednak je¶li kto¶ stosowa³ siê do poprzednich regu³, to s± one teraz tak sformu³owane, ¿e jakby oferuj± zgodno¶æ z poprzedni± wersj± (jednak trochê upraszcza regu³y jako ca³o¶æ). W najbli¿szym czasie poprawione zostan± równie¿ inne ni¿ polska wersje jêzykowe.

Quote:
Dodatkowe uwagi :

- nie nale¿y pisaæ postów z "up'ami" i innych tym podobnych s³u¿±cych jedynie podbijaniu tematu, w±tki takie bêd± zamykane.

- do tytu³ów mo¿na dodawaæ komentarze - wpisujemy je na koñcu w nawiasach kwadratowych. W komentarzu mo¿na zamie¶ciæ krótkie dodatkowe informacje o graczu
Przyk³ad komentarza:
[sprzedam szybko], [gra g³ow± 96%]
Przyk³ad tytu³u w±tku:
GK, 19 lat, 80%, 60bp [refleks 90%]

- mo¿na równie¿ dodaæ taki komentarz przy kupnie graczy, zamieszczaj±c w nim dodatkowe preferencje co do poszukiwanego zawodnika,
Przyk³ad komentarza:
[wiek < 20], [GR > 80%, BP ~65, AGR<50], [cena < 10M].
Przyk³ad tytu³u w±tku:
Szukam SW [wiek<20, bp~60, agr<60%, cena ok. 1-2M]

_________________
Manager: Gladiator
Team: FC Vixa (D.12)

Image
Regulamin (forum) (transfery)


Top
 Profile  
Reply with quote  
 Post subject:
PostPosted: Fri Sep 14, 2007 5:36 pm 
Offline
Team Board Member
User avatar

Joined: Sat Feb 17, 2007 1:22 pm
Posts: 451
Location: Bia³ystok 19[J]20
na ang. wersji mozna spokojnie "updetowac" tematy :/ a u ans jakies inne zasady. A szkoda ze takie ;)

_________________
Image
Image FamaS - W@rzywa Team


Top
 Profile  
Reply with quote  
 Post subject:
PostPosted: Fri Sep 14, 2007 6:33 pm 
Offline
Member of the Soccer Project Association
User avatar

Joined: Sat Sep 09, 2006 6:05 pm
Posts: 1689
Location: Poland
Nie usuwam upów. Nigdy nie usuwa³em.
To pomys³ Leo :)

Sam na globalu walnê czasem jakiego¶ upa.
U nas nie, bo mamy zasady tego zabraniaj±ce ;P
Ale na rumuñskim forum ju¿ za upa mi skasowali w±tek.
Na holenderskim chyba te¿.

_________________
Manager: Gladiator
Team: FC Vixa (D.12)

Image
Regulamin (forum) (transfery)


Top
 Profile  
Reply with quote  
 Post subject:
PostPosted: Sat Sep 15, 2007 5:01 pm 
Offline
Team President
User avatar

Joined: Fri Aug 11, 2006 10:59 am
Posts: 531
Location: Pniewy Poland
Ja usuwam UPy i inne tego typu podbicia..
teraz mój ff ¶wiruje i nie mogê siê logowaæ, ale spokojnie..
usune wam wszystko
:)

wg mnie takie podbijanie tematu jet dzia³aniem niepotrzebnym.

_________________
Forum wielotematyczne
Sokó³ Pniewy

Leonardo, Sokó³ Pniewy.
www.i-fora.info


Top
 Profile  
Reply with quote  
 Post subject:
PostPosted: Thu May 29, 2008 6:02 pm 
Offline
Team Manager
User avatar

Joined: Sat Sep 02, 2006 6:50 pm
Posts: 243
Location: Warszawa Mur(P)anów
Wszystkie oferty które s± ju¿ nie aktualne powinny w tytuale mieæ

"/ SPRZEDANY" :) bo tak wchodzi sie i widzi sie multum ofert...z czego po³owa jest ju¿ nie aktualna.

Dlatego pro¶ba do ludzi zamieszczaj±cych oferty... je¶li skoñczy sie wasza oferta piszcie o tym w swoim temacie :)

_________________
Manager: Rodrigo
Team: Caramel Vanilla
National Manager: Image

Strona Caramel Vanilla : www.caramelvanilla.futbolowo.pl


Image


Top
 Profile  
Reply with quote  
PostPosted: Fri Mar 19, 2010 11:05 am 
Offline
Team Manager

Joined: Tue Nov 18, 2008 6:14 pm
Posts: 121
Dla mnie niewazne co jest w tytule, bylebyscie załączali dane zawodników w calosci jako załącznik ( tak jak widać poniżej). Wtedy jest wszystko wiadome, wystarczy tylko dopisać cenę.


Attachments:
naoki.JPG
naoki.JPG [ 70.9 KiB | Viewed 13453 times ]

_________________
mój klub ---> FC Czarnków
Top
 Profile  
Reply with quote  
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 12 posts ] 

All times are UTC + 1 hour


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group