Wasze uwagi odno¶nie zasad wstawiania og³oszeñ transferowych

Moderators: Moderator, Polish Moderators

Post Reply
Gladiator
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1689
Joined: Sat Sep 09, 2006 6:05 pm
Location: Poland

Wasze uwagi odno¶nie zasad wstawiania og³oszeñ transferowych

Post by Gladiator »

Ostatnio jakim¶ cudem zniknê³y zasady wstawiania og³oszeñ transferowych, ale nic z tego - stworzy³em nowy regulamin ;), czy to by³ jaki¶ sabota¿ nie wiadomo sk±d, czy te¿ nie (joke) - regulamin znów jest :D ! Nowszy i ³adniejszy ;).

Zasady zosta³y nieco zmienione, dlatego kto¶, kto przyzwyczai³ siê do ich poprzedniej wersji z pewno¶ci± powinien je znów przeczytaæ.

Jednak chcia³bym wiedzieæ, jak Wy widzicie te regu³y, mo¿e macie jakie¶ uwagi odno¶nie tego co siê w nich znajduje, co powinno siê znale¼æ, itd. Macie szansê siê wypowiedzieæ w tym temacie, je¶li przedstawicie sensowne i naszym (moderatorów) zdaniem przydatne zmiany, to z pewno¶ci± powa¿nie rozwa¿ymy ich wprowadzenie. Mo¿ecie równie¿ porównaæ funkcjonalno¶æ naszych zasad z zasadami na innych forach. Wszelkie uwagi mile widziane.

---------------------------------------------------------------------

Co mnie osobi¶cie denerwuje : gdy kto¶ dodaje jakie¶ komentarze do tytu³u, typu : "super strzelec", albo "m³ody bramkarz" i inne takie, z których nic nie wynika. Sugerujê, je¶li ju¿ kto¶ musi co¶ takiego pisaæ, to niech to zrobi w w±tku, a nie w tytule. W±tek powinien zawieraæ najwa¿niejsze informacje. Jednak trzy sprawy, na ten czas, nurtuj± mnie w tej kwestii :
- czy dodawaæ jak±¶ informacjê do tytu³u w±tku, ¶wiadcz±c± o tym, ¿e zawodnik zosta³ promowany w szkó³ce juniorów, a nie jest kolejnym m³odzikiem, który zosta³ przydzielony komu¶ w lidze H razem z zespo³em, my¶la³em, ¿e mo¿na dodaæ jaki¶ znak, który bêdzie na to wskazywa³, np. co¶ w stylu (J) - jak junior ;) , np. : GK, 18 lat, 35%, 20agr, (J)
- druga sprawa, to "podbijanie" w±tków, czyli pisanie "up", "ostatnia oferta 100k" itp. Mi to osobi¶cie a¿ tak nie przeszkadza, jestem ciekaw, czy Was to denerwuje, a je¶li tak, to co z tym zrobiæ ...
- na koniec - co z tzw. "szybkimi transferami", czy w tytule tak¿e powinna znale¼æ siê informacja dotycz±ca tego, ¿e chcemy szybko pozbyæ siê gracza za jak±¶ cenê ? Te¿ to mo¿na zaznaczyæ jakim¶ symbolem, po co pisaæ tekst i za¶miecaæ forum, zmniejszaj±c jego czytelno¶æ ...

---------------------------------------------------------------------

Naprawdê zapraszam do dyskusji, jest szansa ¿eby jako¶ "wp³yn±æ" na ten regulamin, bo ju¿ teraz to absolutnie wszystkie nowe nieregulaminowe w±tki bêd± kasowane, bo powoli robi siê ba³agan ...
Manager: Gladiator
Team: FC Vixa (D.12)

Image
Regulamin (forum) (transfery)
Leonardo
Team President
Posts: 531
Joined: Fri Aug 11, 2006 10:59 am
Location: Pniewy Poland
Contact:

Post by Leonardo »

Mnie akurat UPy i podawanie aktualnych cen w nowych postach bardzo przeszkadza i utrudnia ¿ycie..., poniewa¿ czytam KA¯DY nowy post na polskiej sekcji..
Proponuje wiêc tematy z Upami natychmiast usuwaæ...


co do szybkich transferów mo¿na by dac symbol np [!!] etc, tak by w tytule nie by³o ¿adnych dodatkowych textów..

Tytó³ mo¿e wygl±daæ mniejwiêcej tak:
GK, 19 lat, 66%, 20agr, 200000[j][!!]
lub
GK, 19 lat, 66%[j][!!]


:P
Kolejna moja propozycja jest taka, by w±tki z dopisklami w tytule równie¿ kasowaæ...

i tyle z mojej strony narazie...
manro1
Team Board Member
Posts: 261
Joined: Mon Jul 04, 2005 7:23 am

Post by manro1 »

wczesniej nie zagladalem tutaj ale nadszedl taki czas ze poszukuje dobreog zawdonika
przeczytalem regulaim i moze w temacie przy poszukiwaniu rowniez wpisywac ogolna ocene jaka szukamy, bo tak to wystawilem " Szukam CM" a szukam CM ale rating min 85% i wiek 25< wiec moze warto to tez w tytule, bo tak to kaazdy w to wchodzi i mysli ze szukam np juniora niewyszkolonego
np Szukam CM >85% oraz <25lat
Gladiator
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1689
Joined: Sat Sep 09, 2006 6:05 pm
Location: Poland

Post by Gladiator »

Ok, spróbuje co¶ zmieniæ w tym kierunku w zasadach, ale niestety dopiero za jaki¶ czas, bo aktualnie krucho u mnie z czasem (fajnie jakby kto¶ za jaki¶ czas o tym przypomnia³). Mo¿na równie¿ rozszerzyæ mo¿liwo¶ci w tym zakresie przy sprzeda¿y graczy. Mo¿e to wygl±daæ mniej wiêcej tak:

Szukam CM [<25lat, GR>85%, BP~68, <10M] - co oznacza CM'a z ocen± ogóln± powy¿ej 85%, najl. wyst. oko³o 68 i cen± mniejsz± ni¿ 10M.

W przypadku sprzeda¿y widzê, ¿e wielu ludzi dopisuje ró¿ne dziwne rzeczy do tytu³u, pomy¶limy i mo¿e pozwoli siê na co¶ takiego:

CB, 18 lat, 20%, 5agr [junior ze szkó³ki]
LF, 23 lata, 79%, 88agr, 62bp [g³ówne skile powy¿ej 90%]
SW, 19 lat, 78% [sprzedam szybko]
CB, 25 lat, 80%, 4M [70% do¶wiadczenia]
Manager: Gladiator
Team: FC Vixa (D.12)

Image
Regulamin (forum) (transfery)
lubek
Assistant Manager
Posts: 73
Joined: Thu Jan 04, 2007 11:27 am
Location: Gdansk/Poland

Post by lubek »

z szybka sprzedaza i [!!!] sie zgadzam ale po co komu wiedziec junior, glowne skille itp jak to mozna bez problemu sprawdzic ? tylko syf sie zrobi

najlepiej wiek,pozycja, cena, ostatenie agresja bo tak na ang czesci forum maja

przydaloby sie pisac w nawiasie wytrenowany, nie wytrenowany :D bo czasami mozna sie ladnie nadziac :D
Zakarish
Team Manager
Posts: 192
Joined: Tue Jan 23, 2007 9:36 pm

Post by Zakarish »

Mozna prawdzic, ale jak masz podane to nie trzeba ;) Ogolnie zaoszczedzi troche czasu
Gladiator
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1689
Joined: Sat Sep 09, 2006 6:05 pm
Location: Poland

Post by Gladiator »

By³y sugestie, ¿eby dodaæ mo¿liwo¶æ wpisywania dodatkowych preferencji przy szukaniu graczy, oraz mo¿liwo¶æ dodawania krótkich komentarzy - wstêpnie doda³em to do regulaminu. Równie¿ znios³em podzia³ przy sprzeda¿y graczy na sprzeda¿ dwóch lub wiêcej ni¿ dwóch graczy. Teraz regu³y s± takie same dla sprzeda¿y wiêcej ni¿ jednego gracza, jednak je¶li kto¶ stosowa³ siê do poprzednich regu³, to s± one teraz tak sformu³owane, ¿e jakby oferuj± zgodno¶æ z poprzedni± wersj± (jednak trochê upraszcza regu³y jako ca³o¶æ). W najbli¿szym czasie poprawione zostan± równie¿ inne ni¿ polska wersje jêzykowe.
Dodatkowe uwagi :

- nie nale¿y pisaæ postów z "up'ami" i innych tym podobnych s³u¿±cych jedynie podbijaniu tematu, w±tki takie bêd± zamykane.

- do tytu³ów mo¿na dodawaæ komentarze - wpisujemy je na koñcu w nawiasach kwadratowych. W komentarzu mo¿na zamie¶ciæ krótkie dodatkowe informacje o graczu
Przyk³ad komentarza:
[sprzedam szybko], [gra g³ow± 96%]
Przyk³ad tytu³u w±tku:
GK, 19 lat, 80%, 60bp [refleks 90%]

- mo¿na równie¿ dodaæ taki komentarz przy kupnie graczy, zamieszczaj±c w nim dodatkowe preferencje co do poszukiwanego zawodnika,
Przyk³ad komentarza:
[wiek < 20], [GR > 80%, BP ~65, AGR<50], [cena < 10M].
Przyk³ad tytu³u w±tku:
Szukam SW [wiek<20, bp~60, agr<60%, cena ok. 1-2M]
Manager: Gladiator
Team: FC Vixa (D.12)

Image
Regulamin (forum) (transfery)
C i a c h o
Team Board Member
Posts: 451
Joined: Sat Feb 17, 2007 1:22 pm
Location: Bia³ystok 19[J]20

Post by C i a c h o »

na ang. wersji mozna spokojnie "updetowac" tematy :/ a u ans jakies inne zasady. A szkoda ze takie ;)
Image
Image FamaS - W@rzywa Team
Gladiator
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1689
Joined: Sat Sep 09, 2006 6:05 pm
Location: Poland

Post by Gladiator »

Nie usuwam upów. Nigdy nie usuwa³em.
To pomys³ Leo :)

Sam na globalu walnê czasem jakiego¶ upa.
U nas nie, bo mamy zasady tego zabraniaj±ce ;P
Ale na rumuñskim forum ju¿ za upa mi skasowali w±tek.
Na holenderskim chyba te¿.
Manager: Gladiator
Team: FC Vixa (D.12)

Image
Regulamin (forum) (transfery)
Leonardo
Team President
Posts: 531
Joined: Fri Aug 11, 2006 10:59 am
Location: Pniewy Poland
Contact:

Post by Leonardo »

Ja usuwam UPy i inne tego typu podbicia..
teraz mój ff ¶wiruje i nie mogê siê logowaæ, ale spokojnie..
usune wam wszystko
:)

wg mnie takie podbijanie tematu jet dzia³aniem niepotrzebnym.
Adas =)
Team Manager
Posts: 243
Joined: Sat Sep 02, 2006 6:50 pm
Location: Warszawa Mur(P)anów
Contact:

Post by Adas =) »

Wszystkie oferty które s± ju¿ nie aktualne powinny w tytuale mieæ

"/ SPRZEDANY" :) bo tak wchodzi sie i widzi sie multum ofert...z czego po³owa jest ju¿ nie aktualna.

Dlatego pro¶ba do ludzi zamieszczaj±cych oferty... je¶li skoñczy sie wasza oferta piszcie o tym w swoim temacie :)
Manager: Rodrigo
Team: Caramel Vanilla
National Manager: Image

Strona Caramel Vanilla : www.caramelvanilla.futbolowo.pl


Image
Pietraszenko
Team Manager
Posts: 121
Joined: Tue Nov 18, 2008 6:14 pm

Re: Wasze uwagi odno¶nie zasad wstawiania og³oszeñ transferowych

Post by Pietraszenko »

Dla mnie niewazne co jest w tytule, bylebyscie załączali dane zawodników w calosci jako załącznik ( tak jak widać poniżej). Wtedy jest wszystko wiadome, wystarczy tylko dopisać cenę.
Attachments
naoki.JPG
naoki.JPG (70.9 KiB) Viewed 48134 times
mój klub ---> FC Czarnków
Post Reply

Return to “Transfers (pl)”