Zwierzchnictwo Ligi Polskiej

Polish League and Polish Cup

Moderator: Polish Moderators

Post Reply
User avatar
Gladiator
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1689
Joined: Sat Sep 09, 2006 6:05 pm
Location: Poland

Zwierzchnictwo Ligi Polskiej

Post by Gladiator » Mon Feb 25, 2008 1:46 pm

Witam.

Zdecydowa³em siê na rezygnacjê ze zwierzchnictwa nad Lig± Polsk±.
Pragnê przekazaæ to zwierzchnictwo graczowi WojT oraz graczowi pearljammer.
Mam nadziejê, ¿e dobrze poprowadz± dalej nasze rozgrywki.
Bêdzie ju¿ z 8 sezonów od czasu, gdy rozpoczynali¶my pierwsze mecze
w ramach Ligi Polskiej. Jestem bardzo zadowolony, ¿e przetrwa³a
ona w dobrej kondycji przez tak d³ugi czas i ci±gle cieszy siê du¿±
popularno¶ci± w¶ród graczy.

Chcia³bym podziêkowaæ za wspó³pracê wszystkim osobom, które
wspó³tworz± te rozgrywki jak i te, które wspó³tworzy³y LP w przesz³o¶ci.

Perspektywy rozwoju Ligi wydaj± siê bardzo dobre. Nowi zwierzchnicy
bêd± mieli lepsz± mo¿liwo¶æ wprowadzenia zmian w regulaminie i
dostosowanie rozgrywek pod opracowywany nowy system wprowadzania,
podliczania i prezentowania wyników.

Moja decyzja o przekazaniu zwierzchnictwa jest ostateczna,
spowodowana g³ównie brakiem wolnego czasu na owocne przewodzenie
tym rozgrywkom przy jednoczesnym niezaniedbywaniu innych
obowi±zków, nie tylko zwi±zanych z gr±.
Jednak¿e nie zamierzam jeszcze koñczyæ gry ani w Soccerproject, ani
nawet w Lidze Polskiej. Zatem nie liczcie na ³atwe punkty :-)

Chcia³bym te¿, ¿eby w regulaminie, w sekcji gdzie prezentowany jest
zespó³ osób zajmuj±cych siê Lig± Polsk±, zosta³a gdzie¶ informacja, kto
by³ pomys³odawc± i za³o¿ycielem tych rozgrywek ;)

¯yczê powodzenia i owocnej pracy nowym zwierzchnikom.
Manager: Gladiator
Team: FC Vixa (D.12)

Image
Regulamin (forum) (transfery)

User avatar
C i a c h o
Team Board Member
Posts: 451
Joined: Sat Feb 17, 2007 1:22 pm
Location: Bia³ystok 19[J]20
Contact:

Post by C i a c h o » Mon Feb 25, 2008 2:58 pm

Jak to sie mowilo kiedys na ogame.pl ...

Pwowdzenia w realu

8) 8) 8) 8)
Image
Image FamaS - W@rzywa Team

User avatar
WojT
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1132
Joined: Fri Apr 13, 2007 1:24 pm
Location: Jaworzno (Poland)
Contact:

Post by WojT » Mon Feb 25, 2008 8:48 pm

Pierwsza decyzja nowego zarz±du :)
Prezes Gladiator zostaje odznaczony honorowym prezesem Ligi polskiej - jego uwagi bêd± tak samo wi±¿±ce jak nasze decyzje :)
Team: Real Jaworzno
Nick: bezimienny
Division: E.17

User avatar
KajTeK
Team Board Member
Posts: 384
Joined: Mon Aug 06, 2007 7:27 pm
Location: Zabrze POL
Contact:

Post by KajTeK » Mon Mar 10, 2008 8:23 pm

Powodzenia i dzieki za wszystko (zawsze s³u¿y³ pomoca na kazde pytania)
Mysle ze to tylko tymczasowa rezygnacja bo takich ludzi trzeba jak najwiecej!!!
Manager - KajTeK
Team - F.C. Zabijaki G.311

User avatar
wlodar
Team Manager
Posts: 154
Joined: Sun Jul 29, 2007 7:22 pm

Post by wlodar » Mon Mar 10, 2008 8:58 pm

no coz..,
szacuneczek dla honorowego prezesa :D
pozdro
1 sezon: H.868 - 3
2 sezon: H.868 - 2
3 sezon: G.290 - 5 LP IVb - 3

User avatar
realtex
Assistant Manager
Posts: 69
Joined: Thu Nov 29, 2007 3:40 pm
Location: Czêstochowa

Post by realtex » Mon Mar 10, 2008 9:00 pm

Dok³adnie powodzenia w realu....ja zawsze mówi³em ze Ty i Wojt tworzycie Polsk± Spo³eczno¶æ SP :D
Zawsze konkretnie i do rzeczy.....Gladiator
Sezon 20: 1 w H.1820
Sezon 21: 3 w G.607 / IV B: 1
Sezon 22: ? w G.607 / III B: ?
Image

mareczekzip
Fan
Posts: 4
Joined: Sun Feb 14, 2010 8:13 pm

Re: Zwierzchnictwo Ligi Polskiej

Post by mareczekzip » Mon Feb 15, 2010 3:42 pm

Okej bede czekal:p

Post Reply

Return to “Liga Polska i Puchar Polski (pl)”