Programy na potrzeby LP/PP

Polish League and Polish Cup

Moderator: Polish Moderators

User avatar
Gladiator
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1689
Joined: Sat Sep 09, 2006 6:05 pm
Location: Poland

Programy na potrzeby LP/PP

Post by Gladiator » Sat Apr 14, 2007 1:11 pm

Witam, jak mo¿e ju¿ niektórzy wiedz±, jaki¶ czas temu napisa³em prosty program, którego zadaniem by³o wspomóc osoby podliczaj±ce tabele w ich pracy. Ostatnimi czasy sk³ad tych¿e osób do¶æ mocno siê zmieni³ i postanowi³em wrzuciæ tutaj ten program, ¿eby unikn±æ przesy³ania go ka¿dorazowo ka¿demu na maila.

Obecna wersja powsta³a do¶æ dawno temu, obecnie nie mam czasu, ¿eby j± rozwijaæ, a na pewno da³bym radê napisaæ ca³kiem zacny programik. Teraz wprowadzi³em jedynie kosmetyczne zmiany do programu i na razie siê nie zanosi na jakie¶ wiêksze. Je¶li kto¶ posiada umiejêtno¶ci programistyczne i chcia³by rozwijaæ ten projekt, to proszê o kontakt (na maila najlepiej), wtedy udostêpniê ¼ród³a programu.

W archiwum dostêpnym poni¿ej znajduje siê plik zawieraj±cy krótk± instrukcjê dla niewtajemniczonych ;)

Wersja 1.0.3 :
- mo¿na obliczyæ tabelê dla niekompletnej kolejki - czyli mo¿liwe jest pominiêcie jakiego¶ meczu w obliczeniach, np. spowodowane prze³o¿eniem meczu (poprzednio nie da³o siê obliczyæ tabel za nastêpne kolejki, je¶li w pliku z terminarzem znajdowa³ siê mecz, dla którego nie podano wyniku)
- do pliku z tabel± zapisywana jest tylko ostatnia wersja tabeli, jak± wygenerowano, a nie jak do tej pory wszystkie ;), co sprawia ¿e rozmiar pliku z tabel± nie rozrasta siê w zastraszaj±cym tempie ;>

Wersja 1.0.2 :
- dodano mo¿liwo¶æ wprowadzania do terminarza obustronnych walkowerów

Download:*
Kalkulator wersja 1.0.3 (Windows)
Kalkulator wersja 1.0.3 (Linux) - ¼ród³a


Wszelkie komentarze, uwagi i pytania mo¿na kierowaæ do mnie na e-mail lub zadawaæ w tym w±tku. Prosi³bym równie¿, ¿eby do¶wiadczeni userzy programu równie¿ odpowiadali na pytania tych, którzy u¿ywaj± go po raz pierwszy. W koñcu ja go pisa³em ponad pó³ roku temu, a Wy korzystacie z niego regularnie (mam nadziejê ;)).

Przede wszystkim proszê zg³aszaæ sytuacje z którymi program sobie nie radzi, wywala b³êdy albo jako¶ kosmicznie ¼le podlicza tabele ! Bêdzie ³atwiej te b³êdy wykryæ i poprawiæ.* - autor nie bierze odpowiedzialno¶ci za szkody wywo³ane oprogramowaniem - u¿ywasz na w³asn± odpowiedzialno¶æ :>
Last edited by Gladiator on Wed Jul 25, 2007 6:11 pm, edited 7 times in total.
Manager: Gladiator
Team: FC Vixa (D.12)

Image
Regulamin (forum) (transfery)

User avatar
WojT
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1132
Joined: Fri Apr 13, 2007 1:24 pm
Location: Jaworzno (Poland)
Contact:

Post by WojT » Sat Apr 14, 2007 9:11 pm

No to ja mam problem :twisted:
Po wprowadzeniu zmian w pliku nazwy.txt i próbie odpalenia programu wyskakuje mi b³±d:
Uruchomienie tej aplikacji nie powiod³o siê, poniewa¿ nie znaleziono CC3260MT.DLL. Ponowne zainstalowanie aplikacji mo¿e naprawiæ ten problem
Team: Real Jaworzno
Nick: bezimienny
Division: E.17

User avatar
mcmagik
Team President
Posts: 549
Joined: Sun Sep 24, 2006 9:22 am

Re: Programy na potrzeby LP/PP

Post by mcmagik » Sat Apr 14, 2007 11:18 pm

Gladiator wrote: Je¶li kto¶ posiada umiejêtno¶ci programistyczne i chcia³by rozwijaæ ten projekt, to proszê o kontakt (na maila najlepiej), wtedy udostêpniê ¼ród³a programu.
Je¶li móg³by¶ to by³bym bardzo wdziêczny, przy chwili czasu chêtnie co¶ bym pod³uba³ przy tym:)

User avatar
Gladiator
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1689
Joined: Sat Sep 09, 2006 6:05 pm
Location: Poland

Post by Gladiator » Sat Apr 14, 2007 11:39 pm

WojT wrote:No to ja mam problem :twisted:
Po wprowadzeniu zmian w pliku nazwy.txt i próbie odpalenia programu wyskakuje mi b³±d:
Uruchomienie tej aplikacji nie powiod³o siê, poniewa¿ nie znaleziono CC3260MT.DLL. Ponowne zainstalowanie aplikacji mo¿e naprawiæ ten problem
Hmm, a w ogóle dzia³a³ program ? Przed wprowadzeniem zmian w tym pliku ?
Jak mo¿esz to prze¶lij mi na maila zmieniony przez Ciebie plik, ok.

@mcmagik: ok, prze¶lê kod :>

Móg³by kto¶ z osób obcykanych w tym programie sprawdziæ czy program który za³±czy³em w pierwszym po¶cie w ogóle Wam dzia³a :D. Jakby co to u mnie chodzi :>
Manager: Gladiator
Team: FC Vixa (D.12)

Image
Regulamin (forum) (transfery)

User avatar
majes
Coach
Posts: 39
Joined: Mon Mar 05, 2007 7:30 am
Location: Toruñ
Contact:

Post by majes » Sun Apr 15, 2007 8:22 am

U mnie pojawi³ siê ten sam problem, nie zmienia³em nic w plikach tylko w³±czy³em programik.
Nick:Majes
Team:Okan Satur

User avatar
Gladiator
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1689
Joined: Sat Sep 09, 2006 6:05 pm
Location: Poland

Post by Gladiator » Sun Apr 15, 2007 11:41 am

Nie wiem w czym tkwi pojawiaj±cy siê u Was b³±d, bo u mnie wszystko dzia³a ;/ no ale to jest Windows, czyli wszelkich b³êdów mo¿na siê spodziewaæ. Wrzuci³em poprawion± wersjê, ale nic w niej nie zmienia³em, tylko skompilowa³em j± innym programem, bo poprzednia wersja by³a kompilowana Borlandem i mo¿e on wymaga³ jaki¶ plików dziwnych, których nie macie gdzie¶ w systemie je¶li nie instalowali¶cie tego programu. Spróbujcie teraz - s± tam 2 pliki .exe jeden jest nowy i spróbujcie to jego odpaliæ. Mam nadzieje, ¿e zadzia³a (poprawka znajduje siê w pierwszym po¶cie pod star± wersj±).

EDIT: plik cc3260mt.dll to plik Borlanda, wiêc zapewne o to chodzi. Wypróbujcie ten drugi plik i dajcie znaæ jaki by³ efekt.
Manager: Gladiator
Team: FC Vixa (D.12)

Image
Regulamin (forum) (transfery)

User avatar
majes
Coach
Posts: 39
Joined: Mon Mar 05, 2007 7:30 am
Location: Toruñ
Contact:

Post by majes » Sun Apr 15, 2007 12:50 pm

Poprawka dzia³a poprawnie :) .
Nick:Majes
Team:Okan Satur

User avatar
Gladiator
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1689
Joined: Sat Sep 09, 2006 6:05 pm
Location: Poland

Post by Gladiator » Sun Apr 15, 2007 1:07 pm

Uff :>, to spoko, ale swoj± drog± dziwny ten Windows, niby ten sam plik .exe, ale potrafi dzia³aæ, albo nie dzia³aæ ... Z pierwszego posta wyrzuci³em nie dzia³aj±c± wersjê i spakowa³em wszystko od nowa tylko z tym dzia³aj±cym plikiem .exe. Tak¿e powinno ¶migaæ, ale jakby co to piszcie.
Manager: Gladiator
Team: FC Vixa (D.12)

Image
Regulamin (forum) (transfery)

User avatar
WojT
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1132
Joined: Fri Apr 13, 2007 1:24 pm
Location: Jaworzno (Poland)
Contact:

Post by WojT » Sun Apr 15, 2007 8:13 pm

Gladiator :D zmuszasz mnie do wysi³ku :D ja przewa¿nie w domu u¿ywam linuksa i specjalnie dla Twojego programu odpalam kompa z wind± :D mo¿esz mo¿e skompilowac go po ogólne systemy - lub je¶li mo¿esz daj szczegó³ow± informacjê na priv - mo¿e uda mi siê go przerobiæ na php - podobne z baz± mysql (docelowo dla stron www). W maju bêdê posiada³ w³asny serwer internetowy wiêc mo¿na by by³o przetestowaæ na nim dzia³anie oprogramowania.
Team: Real Jaworzno
Nick: bezimienny
Division: E.17

User avatar
Gladiator
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1689
Joined: Sat Sep 09, 2006 6:05 pm
Location: Poland

Post by Gladiator » Sun Apr 15, 2007 9:32 pm

WojT wrote:Gladiator :D zmuszasz mnie do wysi³ku :D ja przewa¿nie w domu u¿ywam linuksa i specjalnie dla Twojego programu odpalam kompa z wind± :D mo¿esz mo¿e skompilowac go po ogólne systemy - lub je¶li mo¿esz daj szczegó³ow± informacjê na priv - mo¿e uda mi siê go przerobiæ na php - podobne z baz± mysql (docelowo dla stron www). W maju bêdê posiada³ w³asny serwer internetowy wiêc mo¿na by by³o przetestowaæ na nim dzia³anie oprogramowania.
Cieszê siê, ¿e znalaz³ siê tutaj linuksowiec ;) - trzeba by³o tak od razu - program by³ pisany z przeznaczeniem dla ludzi siedz±cych raczej w £yndo³sie, sam pracujê na obydwu systemach, program pisa³em akurat podczas tworzenia jakiego¶ projektu w Borlandzie i tak mi siê nudzi³o i napisa³em w miêdzyczasie :>. Widzê, ¿e Wine nie przemieli³ pliku .exe z programem, tak¿e wrzucam ¼ród³a (nie ma co ich chowaæ, nic specjalnego), o dziwo po ma³ych poprawkach poprawnie siê kompiluj± pod moim Debianem, dorzuci³em prostego makefile'a tak wiêc po rozpakowaniu tylko wchodzisz do katalogu i wklepujesz "make" i powinno cykaæ. Nie wiem dok³adnie jak program siê bêdzie zachowywa³ - sprawdzisz to sobie ;). Jak masz mo¿liwo¶æ, ochotê, umiejêtno¶ci ¿eby co¶ z tego zrobiæ to zachêcam, oto ¼róde³ka :

Kalkulator pod Linuxa

Btw. jakiej dystrybucji u¿ywasz (tak z ciekawo¶ci) ? I czy znasz siê na programowaniu, mysql'u, php itd. ?
A, no i trzeba mieæ g++ ¿eby to skompilowaæ :P. Chyba, ¿e odpalisz z ./a.out - ale nie wiem czy tak da rade.
Manager: Gladiator
Team: FC Vixa (D.12)

Image
Regulamin (forum) (transfery)

User avatar
WojT
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1132
Joined: Fri Apr 13, 2007 1:24 pm
Location: Jaworzno (Poland)
Contact:

Post by WojT » Sun Apr 15, 2007 10:29 pm

Mam Ubuntu 6.12 PL, bawi³em siê debianem Sarge (mia³em go prawie rok jako serwer www - umieszczone na nim by³y fora phpBB by przemo) zainteresowa³ mnie gentoo - ale mia³em drobne problemy po zainstalowaniu (nie mog³em odpaliæ dhcp - niezrozumia³y b³±d i nic siê nie da³o zrobiæ ;D). Oczywi¶cie OpenSuse te¿ mia³em - i zastanawiam siê czy na niego nie wróciæ (przynajmniej Beryl dzia³a³ jak nale¿y :D). Ale ogólnie systemy debiano - podobne bardziej mi podchodz±.
Czy znam siê na programowaniu :D Niby tak - studia o kierunku baz danych mam skoñczone :D ale z wiedz± bywa krucho - uczê siê powoli - a w zasadzie u¿ywam gotowych przyk³adów przerabiaj±c je na w³asne potrzeby :D. Ponadto posiadam programik to zarz±dzania typerkiem (u¿ywa³em go dla potrzeb hattricka). Ale ogólnie siedzê teraz nad tworzeniem (czyt. przerabianiem) portalu joomla / mambo dla potrzeb turniejów hattrickowych - np. www.okoncup.info lub www.futsal-leage.info (jestem administratorem).
Pozdrawiam
Team: Real Jaworzno
Nick: bezimienny
Division: E.17

User avatar
Gladiator
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1689
Joined: Sat Sep 09, 2006 6:05 pm
Location: Poland

Post by Gladiator » Mon Apr 16, 2007 12:00 am

Ja preferuje po prostu Debiana :D, posiadam obecnie wersjê testow±, co do Gentoo to uwa¿am go za bardzo dobr± dystrybucjê, ze wzglêdu na "szybko¶æ" dzia³ania. Wcze¶niej siedzia³em na Mandrake'u 9.2, potem na Mandrivie, Suse te¿ przez chwilê mia³em, Auroxa nawet jaki¶ czas, ale jako¶ z Debianem rozstaæ siê nie mogê. Jest mo¿e trochê ciê¿ki w instalacji i konfiguracji, ale do¶æ przyjemnie siê go u¿ywa. No i Beryl rz±dzi - Vista siê normalnie chowa. Ubuntu nie mia³em okazji u¿ywaæ.
Co do HT to te¿ w to gram/gra³em - tych programików do typerów by³o trochê, pamiêtam taki program do typerka - bodaj¿e produkcja Perepetki (co¶ tam takiego by³o chyba :>).
To jeste¶ jak±¶ grub± ryb± w HT :P ?
To mamy speca od baz danych na forum :P. Nice. Widzê, ¿e z nowym prowadz±cym znajd± siê wspólne tematy :P
Ja to tak bardziej na studiach walczê z ró¿nymi jêzykami programowania, mysql'a to tak tylko nieco ugryz³em. Jakbym mia³ wiêcej czasu, to bym waln±³ jak±¶ porz±dn± aplikacjê w Qt do naszej LP, co¶ jak niedawno powsta³e ASPT.
Trochê offtopa, no ale mniej wiêcej to by³o na temat :P

To mo¿e teraz co¶ konkretnego : nie napisa³e¶, czy uda³o siê skompilowaæ i czy program dzia³a ...
Manager: Gladiator
Team: FC Vixa (D.12)

Image
Regulamin (forum) (transfery)

User avatar
WojT
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1132
Joined: Fri Apr 13, 2007 1:24 pm
Location: Jaworzno (Poland)
Contact:

Post by WojT » Mon Apr 16, 2007 7:29 am

Nie bawi³em siê wczoraj na linuksie :D a dzi¶ do po³udnia siedzê w pracy nas XP :D - wieczorkiem wejdê na ubuntu to wtedy spróbujê :D. Chocia¿ mam ju¿ zarys jak zrobiæ to na php z mysql - dla naszych celów przyda³o by siê to bardziej :D
A tak mo¿e dla u³o¿enia forum. Wydaje mi siê ¿e wda³ siê lekki ba³agan z podforami - mo¿e to jako¶ pogrupowaæ i ustawiæ sensownie ??
Team: Real Jaworzno
Nick: bezimienny
Division: E.17

User avatar
Gladiator
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1689
Joined: Sat Sep 09, 2006 6:05 pm
Location: Poland

Post by Gladiator » Mon Apr 16, 2007 3:28 pm

WojT wrote:mo¿e to jako¶ pogrupowaæ i ustawiæ sensownie ??
Trzeba by byæ adminem. Nie s±dzê, ¿eby jakikolwiek nowy dzia³, a tym bardziej pod forum, uda³o siê wywalczyæ u admina. Ostatnio mi siê to nie uda³o, przedostatnio siê ta sztuka powiod³a, czego efektem jest forum o LP i to tyle na ten temat :D.

Teraz s± ogólnie dostêpne programy do podliczania (w³a¶ciwie 1 program :>), zatem je¶li komu¶ ¶pieszno z zobaczeniem tabeli mo¿e j± sobie samemu tworzyæ u siebie na kompie na bie¿±co i nawet przys³u¿yæ siê innym wklejaj±c j± na forum (co nie zmienia faktu, ¿e odpowiedzialne za t± s± konkretne osoby :P). Fajnie, ¿e ju¿ 2 osoby powiedzia³y, ¿e pod³ubi± trochê w kodzie i mo¿e stworz± co¶ sensownego na potrzeby ligi.
Nie zastanawia³em siê g³êbiej jakie ogólnie aplikacje by³yby przydatne, mo¿e co¶ co pomo¿e przy tworzeniu klasyfikacji strzelców, albo przy losowaniu PP i uk³adaniu sk³adu na PP (na razie jest w sumie taki bardziej generator liczb pseudolosowych mojej roboty, który pomaga kliversowi przy uk³adaniu sk³adu fazy grupowej PP, jest do¶æ przydatny do tego celu - jak go znajdê, to te¿ go wrzucê do tego w±tku, mo¿e z tym te¿ siê komu¶ uda co¶ zrobiæ).
Manager: Gladiator
Team: FC Vixa (D.12)

Image
Regulamin (forum) (transfery)

User avatar
klinssmann
Assistant Manager
Posts: 66
Joined: Sat May 26, 2007 8:15 am
Location: Lublin

Post by klinssmann » Mon Jun 25, 2007 9:05 pm

W wakacje mam wiecej czasu i też mogłbym popracować z tym kodem.
Jeżeli możesz wyślij Gladiator na maila kod źródłowy. Wysyłam ci adres w wiadomości.
Manager: Klinssmann
Team: Tygrysy Europy (G.2)

Image

Post Reply

Return to “Liga Polska i Puchar Polski (pl)”