Programy na potrzeby LP/PP

Polish League and Polish Cup

Moderator: Polish Moderators

User avatar
Gladiator
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1689
Joined: Sat Sep 09, 2006 6:05 pm
Location: Poland

Post by Gladiator » Mon Jun 25, 2007 11:16 pm

W porzadku ;)
Kod jest nawet w tym w±tku w pierwszym po¶cie pod linkiem "wersja na linuxa".
Jak masz ochotê to pobaw siê tym :D.
Manager: Gladiator
Team: FC Vixa (D.12)

Image
Regulamin (forum) (transfery)

User avatar
Gladiator
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1689
Joined: Sat Sep 09, 2006 6:05 pm
Location: Poland

Post by Gladiator » Tue Oct 09, 2007 8:47 pm

Kalkulator - nowa wersja

Instrukcja ← krótki opis, powinien troche pomóc w zaznajomieniu siê z tym co i jak w programie. Jak bêdzie czas, to spreparuje co¶ konkretniejszego.

Przedstawiam now± wersje kalkulatora do LP.
Ró¿ni siê tym od poprzedniej, ¿e zawiera graficzny interfejs u¿ytkownika.
Technicznie nic siê nie zmieni³o. Je¶li skopiujecie do katalogu programu odpowiednie pliki to bêdziecie mogli kontynuowaæ w nim obliczenia rozpoczête w starej wersji (chodzi o plik z nazwami zespo³ów i terminarzem z wpisanymi wynikami).
Jestem ciekaw, czy u Was bêdzie ona dzia³aæ, proszê ¿eby kto¶ j± przetestowa³ i je¶li bêdzie dzia³aæ, to fajnie jak prowadz±cy zaczn± siê z ni± oswajaæ. Nied³ugo zamieszczê ma³y opis co i jak w programie.
Plik trochê wa¿y, bo trzeba by³o dodaæ kilka dll'ów. Ogólnie to program by³ pisany pod linuxem i by³em zmuszony wej¶æ na winde i go tam skompilowaæ :P (dlatego mog± siê pojawiæ jakie¶ problemy. Jakby co to proszê pisaæ tutaj). Ale czego siê nie robi dla spo³eczno¶ci.
Manager: Gladiator
Team: FC Vixa (D.12)

Image
Regulamin (forum) (transfery)

pearljammer
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1663
Joined: Wed Sep 27, 2006 11:15 am
Location: Lodz (Poland)

Post by pearljammer » Wed Oct 10, 2007 12:32 am

test programu:

Code: Select all

+-----+---------------------+------+------+------+------+-------------+-------+-------+
| 1. | FC_Morena      |	18 |	13 :	 1 :	 4 |	 48 - 15 |	 33 |	 40 |
+-----+---------------------+------+------+------+------+-------------+-------+-------+
| 2. | Malisko       |	18 |	12 :	 1 :	 5 |	 36 - 13 |	 23 |	 37 |
+-----+---------------------+------+------+------+------+-------------+-------+-------+
| 3. | Defensor      |	18 |	12 :	 1 :	 5 |	 37 - 20 |	 17 |	 37 |
+-----+---------------------+------+------+------+------+-------------+-------+-------+
| 4. | South_Park     |	18 |	11 :	 2 :	 5 |	 51 - 24 |	 27 |	 35 |
+-----+---------------------+------+------+------+------+-------------+-------+-------+
| 5. | FC_Atak       |	18 |	10 :	 2 :	 6 |	 41 - 25 |	 16 |	 32 |
+-----+---------------------+------+------+------+------+-------------+-------+-------+
| 6. | Real_Madrid     |	18 |	 8 :	 3 :	 7 |	 25 - 24 |	 1 |	 27 |
+-----+---------------------+------+------+------+------+-------------+-------+-------+
| 7. | Sokol_P.      |	18 |	 6 :	 1 :	11 |	 33 - 32 |	 1 |	 19 |
+-----+---------------------+------+------+------+------+-------------+-------+-------+
| 8. | Zlotno       |	18 |	 3 :	 4 :	11 |	 24 - 37 |	-13 |	 13 |
+-----+---------------------+------+------+------+------+-------------+-------+-------+
| 9. | OKS_Sluzew     |	18 |	 3 :	 1 :	14 |	 17 - 45 |	-28 |	 10 |
+-----+---------------------+------+------+------+------+-------------+-------+-------+
| 10. | Elite_Squad     |	18 |	 0 :	 0 :	18 |	 3 - 80 |	-77 |	 0 |
+-----+---------------------+------+------+------+------+-------------+-------+-------+

wszystko gra, elegancki program, i juz dobrze bramki przelicza...dzieki Glad :)
"If you hate something don't you do it too..."

User avatar
Gladiator
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1689
Joined: Sat Sep 09, 2006 6:05 pm
Location: Poland

Post by Gladiator » Wed Oct 10, 2007 12:45 pm

pearljammer wrote:wszystko gra, elegancki program, i juz dobrze bramki przelicza...dzieki Glad :)
W³a¶nie - b³±d z przeliczaniem bramek - wystarczy³o w tym przypadku skasowaæ 1 s³owo z programu i wszystko zaczê³o chodziæ poprawnie.
B³±d raportowa³o kilku prowadz±cych, przez co zwrócili mi na to uwagê, obieca³em ¿e poprawiê to w kolejnej wersji i jest.
Tak¿e podczas Waszej pracy z programem wychodz± ró¿ne niedoci±gniêcia, dla mnie fajnie, ¿e mam grupê osób, która testuje mój programik :D.

Ciekawostka - mo¿e kto¶ korzysta z ASPT - ten program by³ tworzony przy wykorzystaniu tej samej co w ASPT biblioteki - Qt4, która daje do¶æ ciekawe mo¿liwo¶ci i wspó³pracê z innymi bibliotekami np. z OpenGL (co tutaj nie jest oczywi¶cie wykorzystywane :D) - jakby kto¶ mia³ okazjê siê w tym pobawiæ to zachêcam - mo¿na tworzyæ programy dzia³aj±ce na linuxie i na windowsie, mo¿na ³atwo te¿ stworzyæ ró¿ne wersje jêzykowe takiego oprogramowania.

Program uruchamia siê z jakim¶ splashscreenem - specjalist± w tworzeniu grafiki nie jestem, tak¿e znalaz³em ³adny obrazek na google i wykorzysta³em w programie - mo¿naby zrobiæ jakie¶ ciekawe logo dla programu, gdyby znalaz³ siê chêtny utalentowany grafik :).
Manager: Gladiator
Team: FC Vixa (D.12)

Image
Regulamin (forum) (transfery)

User avatar
Gladiator
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1689
Joined: Sat Sep 09, 2006 6:05 pm
Location: Poland

Post by Gladiator » Sat Oct 13, 2007 12:10 am

Wiem co nowego dodaæ w kolejnej wersji i zapiszê to sobie w tym po¶cie, jak bêdê siê bra³ za czesanie kodu programu to tutaj zerknê i mi siê to przypomni (innych te¿ zachêcam do podawania jakich¶ swoich my¶li, propozycji dot. tego co mog³oby siê znale¼æ w programie, ja to rozwa¿ê, skonfrontuje ze struktura programu, zastanowiê siê czy takie rozwi±zanie da siê wprowadziæ, czy da siê to zrobiæ ³atwy, czy nie, czy bez konieczno¶ci wprowadzania jakich¶ du¿ych zmian w strukturze programu i mo¿e zostan± one dodane do kolejnej wersji :D).

A co chcia³em dodaæ : mo¿liwo¶æ generacji terminarza w postaci bbcode - podobnie jak z tabel± - ¿eby by³a mo¿liwo¶æ generacji takiego gotowego do wklejenia na forum kawa³ka kodu, który by zawieral ju¿ w sobie ³adnie sformatowany tekst - podobnie jak formatuj± terminarze nasi prowadz±cy.
Wtedy tylko datê rozegrania kolejki trzeba bêdzie wpisaæ rêcznie w po¶cie.
Chocia¿ my¶lê te¿, ¿e mo¿liwe by by³o wprowadzenie generatora dat do terminarza. Mo¿liwe, ¿e wystarczy³oby podaæ datê pierwszego meczu w LP w sezonie (zawsze jest to pierwsza ¶roda nowego sezonu) i program wygenerowa³by te¿ daty. My¶lê ¿e to do zrobienia. Trzeba tylko bêdzie znale¼æ jaki¶ sprytny sposób.

Troche klepania mam na uczelni ju¿, jak znajdê czas na pisanie na potrzeby LP, to spróbuje to dodaæ do tego softa, który ju¿ jest.

Co s±dzicie o takich zmianach ?
Macie jakie¶ swoje pomys³y ?

Mo¿e te¿ kto¶ co¶ klepie sam w jakim¶ jêzyku programowania ?
Przyda³oby siê napisaæ co¶ ciekawego na potrzeby PP. Mój program do losowania grup jest mega uproszczony i ju¿ do obecnej edycji PP siê nie nadaje. Pisa³em WojTowi na szybko skrypt w matlabie do losowania :) je¶li chodzi o obecn± edycje. Trzebaby jednak ustaliæ jaki¶ porz±dny schemat rozgrywania PP - tak, ¿eby by³ w miarê elastyczny (w miarê wzrostu ilo¶ci zespo³ów mog±cych w nim graæ) i ¿eby da³o siê to oprogramowaæ czym¶, co w kolejnych edycjach bêdzie tak samo przydatne jak w tej przed któr± zosta³o stworzone.
Manager: Gladiator
Team: FC Vixa (D.12)

Image
Regulamin (forum) (transfery)

User avatar
Kefu
Team Board Member
Posts: 419
Joined: Wed Jul 04, 2007 11:23 am
Location: Zabrze

Post by Kefu » Sat Oct 13, 2007 12:39 am

Jak dla mnie nowa wersja Kalkulatora (graficzna) jest prawie, ze idealna. Ale pamietajmy, ze prawie robi wielka roznice :D
Pomysl z dodaniem terminarza w BBCode jest trafny! (chociaz ja sam wole dodac swoje kolory, pogrubienia, etc.)
Mysle ze mozna by tez popracowac nad tym zeby nie trzeba bylo oddzielac wyrazow w nazwach druzyn znakami typu "_" (akceptacja "spacji") oraz zmieniaæ nazw druzyn, ktorych nazwa slada sie z wiekszej ilosci znakow.
Nie znam sie zbytnio na programowaniu ale moze warto by bylo skorzystac z czegos innego niz BBCode w tworzeniu tabeli, zeby mozna bylo wkleic np. do Worda w jakas tabele i samemu zmienic czcionki, dodac wypelnienia w tabeli, bo jak wszyscy zaczna wstawiac tabele z Kalkulatora Gladiatora to troche bezkonkurencyjnie sie zrobi :)
Podsumowujac program uwazam za niezbêdny!!!
Lecz warto wprowadzic wg mnie cos od siebie, korzystalem z poprzedniej wersji i bylem bardzo zadowolony, ta ulatwia zycie nowym organizatorom poprzez interfejs graficzny. Ale pamietajcie ze zawsze mozna dodac cos od siebie.
Image
Polska Spo³eczno¶æ SoccerProject.com -Do³±cz!!!

User avatar
Gladiator
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1689
Joined: Sat Sep 09, 2006 6:05 pm
Location: Poland

Post by Gladiator » Sat Oct 13, 2007 11:05 am

S³uszne uwagi ;), dziêki.
Manager: Gladiator
Team: FC Vixa (D.12)

Image
Regulamin (forum) (transfery)

User avatar
WojT
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1132
Joined: Fri Apr 13, 2007 1:24 pm
Location: Jaworzno (Poland)
Contact:

Post by WojT » Sun Oct 14, 2007 8:24 pm

Kefu - ten BBCode jest po to aby od razu wrzuciæ tabelê bezpo¶rednio na forum. W ramach ustaleñ mo¿na podpowiedzieæ Gladiatorowi jak mo¿na usprawniæ sam BBCode aby wynik podany przez program by³ jak najbardziej zbli¿ony do naszych oczekiwañ.
Przy okazji Gladiator - niestety trzeba by by³o stworzyæ przynajmniej 2 wersje BBCode - jedna dla phpBB (forum SP) a druga na potrzeby forum lub stronki sp-poland bo tam niestety nie ma phpBB i raczej nie bêdzie (za du¿o dziur w kodzie phpBB)
Team: Real Jaworzno
Nick: bezimienny
Division: E.17

User avatar
Gladiator
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1689
Joined: Sat Sep 09, 2006 6:05 pm
Location: Poland

Post by Gladiator » Sun Oct 14, 2007 9:28 pm

WojT wrote:Przy okazji Gladiator - niestety trzeba by by³o stworzyæ przynajmniej 2 wersje BBCode - jedna dla phpBB (forum SP) a druga na potrzeby forum lub stronki sp-poland bo tam niestety nie ma phpBB i raczej nie bêdzie (za du¿o dziur w kodzie phpBB)
Tylko niech siê co¶ ustali z tym portalem, bo co forum to to inaczej wygl±da z bbcode itd. - trzeba to inaczej formatowaæ (nie wiem, spacje s± 'cieñsze' ?), jakie¶ takie s± przykre rzeczy, ¿e nie da sie tego zrobiæ tak, ¿eby wszedzie dzia³a³o dobrze.
Manager: Gladiator
Team: FC Vixa (D.12)

Image
Regulamin (forum) (transfery)

User avatar
Kefu
Team Board Member
Posts: 419
Joined: Wed Jul 04, 2007 11:23 am
Location: Zabrze

Post by Kefu » Sun Oct 14, 2007 10:47 pm

WojT wrote:Kefu - ten BBCode jest po to aby od razu wrzuciæ tabelê bezpo¶rednio na forum. W ramach ustaleñ mo¿na podpowiedzieæ Gladiatorowi jak mo¿na usprawniæ sam BBCode aby wynik podany przez program by³ jak najbardziej zbli¿ony do naszych oczekiwañ.
BBCode... gdzie WojT? W terminarzu, jak zaproponowal Gladiator czy w tabeli? Bo jezeli chodzi o terminarz to jestem jak najbardziej za ale jezeli chodzi o tabele to pewnie ze mozna isc na latwizne (co zrobie w tym sezonie bo nie mam czasu, za duzo obowiazkow zwiazanych z moim nowonarodzonym synkiem Pawe³kiem) ale mozna tez potraktowac sprawe jak ja w zeszlym sezonie, zobacz na tabele ktora wczesniej robiem. Zawsze powinno sie dodawac cos od sebie :wink:
Chyba ze ktos lubi robic cos wedlug narzuconego schematu :)
Image
Polska Spo³eczno¶æ SoccerProject.com -Do³±cz!!!

User avatar
Gladiator
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1689
Joined: Sat Sep 09, 2006 6:05 pm
Location: Poland

Post by Gladiator » Sun Oct 14, 2007 10:59 pm

Ma³y problem jest - na forum chyba nie dzia³a HTML. A mo¿naby go wykorzystaæ do zrobienia ³adnej tabelki. Jako¶ nie mam innego pomys³u co mog³oby byæ generowane przez program.
Manager: Gladiator
Team: FC Vixa (D.12)

Image
Regulamin (forum) (transfery)

User avatar
WojT
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1132
Joined: Fri Apr 13, 2007 1:24 pm
Location: Jaworzno (Poland)
Contact:

Post by WojT » Sun Oct 14, 2007 11:13 pm

Kefu wrote: BBCode... gdzie WojT? W terminarzu, jak zaproponowal Gladiator czy w tabeli? Bo jezeli chodzi o terminarz to jestem jak najbardziej za ale jezeli chodzi o tabele to pewnie ze mozna isc na latwizne (co zrobie w tym sezonie bo nie mam czasu, za duzo obowiazkow zwiazanych z moim nowonarodzonym synkiem Pawe³kiem) ale mozna tez potraktowac sprawe jak ja w zeszlym sezonie, zobacz na tabele ktora wczesniej robiem. Zawsze powinno sie dodawac cos od sebie :wink:
Chyba ze ktos lubi robic cos wedlug narzuconego schematu :)
Kefu - chodzi³o mi o program, niestety jak dobrze siê zorientowa³ Gladiator w tej wersji phpBB Administrator zablokowa³ mo¿liwo¶æ wklejania kodu HTML wiêc ³adnie graficznie tabele bêdzie trudno uzyskaæ - chyba ¿e bêdzie wkleja³o siê obrazki jak to do tej pory robi³o wiele osób.
Muszê dok³adnie przyjrzeæ siê phpBB i zobaczyæ jakie s± mo¿liwo¶ci wklejania BBCode i co mo¿na by by³o wykorzystaæ.
Tzn. mo¿na wykorzystaæ ju¿ przy tworzeniu BBCODE w programie grafik które bêd± na stale gdzie¶ w necie umieszczone, tworz±c przy ich pomocy graficzn± oprawê tabel.
Team: Real Jaworzno
Nick: bezimienny
Division: E.17

User avatar
Gladiator
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1689
Joined: Sat Sep 09, 2006 6:05 pm
Location: Poland

Post by Gladiator » Mon Oct 15, 2007 12:05 am

WojT wrote:Tzn. mo¿na wykorzystaæ ju¿ przy tworzeniu BBCODE w programie grafik które bêd± na stale gdzie¶ w necie umieszczone, tworz±c przy ich pomocy graficzn± oprawê tabel.
Otó¿ to. Podobnie jak w ró¿nych konwerterach w ogame czy plemionach.
Manager: Gladiator
Team: FC Vixa (D.12)

Image
Regulamin (forum) (transfery)

pearljammer
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1663
Joined: Wed Sep 27, 2006 11:15 am
Location: Lodz (Poland)

Post by pearljammer » Mon Oct 15, 2007 9:58 am

a mi sie podoba tabelka robiona przez program, przejrzysta, bez zbednych kolorow, a najwazniejsze ze czytelna...
"If you hate something don't you do it too..."

User avatar
Gladiator
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1689
Joined: Sat Sep 09, 2006 6:05 pm
Location: Poland

Post by Gladiator » Fri Oct 19, 2007 2:30 pm

Prosze tutaj zg³aszaæ b³êdy w programie (z³e podliczanie tabel itd.) - najlepiej z waszym komentarzem i przyk³adem tabeli na której widaæ, ¿e jest ona ¼le podliczona. Najlepiej to podaæ tutaj a nie na pw, czy w innym w±tku, bo mi to zginie z widoku i jak bêdzie czas na poprawki to bêdê sie zastanawia³ co by³o ¼le i co trzeba poprawiæ.

Pearl i jaca zg³osili b³±d w podliczaniu dla 1 kolejki - w przypadku równej liczby pkt i ró¿nicy bramek kilku zespo³ów program ¼le ustawia te zespo³y w tabeli.
Manager: Gladiator
Team: FC Vixa (D.12)

Image
Regulamin (forum) (transfery)

Post Reply

Return to “Liga Polska i Puchar Polski (pl)”